TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng QLKH & HTQT

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn

Tạp chí khoa học thuộc danh muc ISI,Scopus, ABDC và tạp chí khác

1. Các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI: Truy cập đường link: http://mjl.clarivate.com/ 

2. Các tạp chí khoa học thuộc danh mục Scopus: https://www.scopus.com/sources hoặc Truy cập qua trang scimagojr.com

3. Các tạp chí khoa học thuộc danh mục ABDC: Truy cập đường link: https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-quality-list/

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông