1. Chc năng

Tham mưu cho Ban Giám hiệu về quản lý và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học trong Trường.Tham mưu và là đầu mối điều phối các hoạt động đối ngoại của trường và các đơn vị trong trường về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2. Nhim v                                                           

2.1. Nhim v qun lý khoa hc

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và tổng hợp báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường. Đầu mối xúc tiến các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học.

- Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong Trường.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các buổi seminar, hội thảo khoa học.

- Quản lý và phát triển Tạp chí khoa học của Trường.

- Tham gia Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường.

- Quản lý công tác nghiệm thu, thẩm định giáo trình, sách, xuất bản phẩm, phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 2.2. Nhiệm v hp tác quc tế

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến tham quan và làm việc.

- Chuẩn bị, tổ chức và tham gia các buổi làm việc  của Ban Giám hiệu với các đoàn khách nước ngoài.

- Phối hợp tổ chức các hội thảo quốc tế về nghiên cứu khoa học và đào tạo.

- Tham gia xây dựng và quản lý các dự án quốc tế, các chương trình liên kết đào tạo.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý tình nguyện viên và sinh viên quốc tế đến làm việc tại trường.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động hợp tác quốc tế của trường cho Ban Giám hiệu và các cơ quan có liên quan.