Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế hiện nay có 5 cán bộ, chuyên viên

 STT HỌ VÀ TÊN   CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI  ĐỊA CHỈ EMAIL 
1   GS. TS. Võ Thị Gương   Trưởng phòng    0918.494.775   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2   ThS. Võ Tô Châu   Phó Trưởng phòng     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3   ThS. Võ Văn Sĩ   Phó Trưởng phòng   0907.26.1080   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4   ThS. Mai Linh Cảnh   Chuyên viên   0915.686.100   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5   CH. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh   Chuyên viên   0965.004.310   nnqanhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.