Đề tài nghiên cứu khoa học

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUẬN, TỈNH, TP

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Đơn vị

Cấp

Năm BĐ

Năm NT

1

Sản xuất và sử dụng phân sinh học hữu cơ tại nông hộ cho rau màu, cây ăn trái đạt năng suất và chất lượng cao

PGS.TS. Nguyễn Văn Bá

Khoa SHUD

Cấp Quận

2010

2013

2

Nghiên cứu vấn đề lao động việc làm người dân quận Cái Răng - TP Cần Thơ

Ths. Võ Minh Sang

Khoa QTKD

Cấp Quận

2011

2012

3

Nghiên cứu đề xuất giải pháp để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Hậu Giang theo hướng cạnh tranh trong giai đoạn năm 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025

PGS.TS. Đào Duy Huân

Khoa QTKD

Cấp Tỉnh

2012

2014

4

Nghiên cứu phát triển mô hình Aquaponics cho hộ gia đình ở quận Cái Răng - Thành phố Cần Thơ

Ths. Nguyễn Thành Tâm

Khoa SHUD

Cấp Quận

2012

2014

5

Xây dựng mô hình nuôi thủy sản thâm canh trong bể nhựa ở quận Cái Răng-Thành phố Cần Thơ

PGS.TS. Nguyễn Văn Bá

Khoa SHUD

Cấp Quận

2013

2015

6

Nghiên cứu đề xuất mô hình sản xuất - phân phối - tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Ths. Võ Minh Sang

Khoa QTKD

Cấp Quận

2014

2015

7

Nghiên cứu, đánh giá thành phần hóa học và sinh học kết hợp sản xuất thực phẩm chức năng từ cây Đinh lăng lá nhỏ tại huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, tỉnh An Giang (Polyscias fruticosa (L.) Harms)

PGS.TS. Trần Công Luận
Ths. Đỗ Văn Mãi
Ths. Nguyễn Phước Định

Khoa Dược - Điều dưỡng

Cấp Tỉnh

2015

2017

8

Xây dựng hệ thống trợ giúp khuyến nông trực tuyến tại Đồng bằng sông Cửu Long

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn
PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe
GVC.Ths. Trương Thị Thanh Tuyền
Ths. Lương Thế Anh
Ths. Quách Luyl Đa

Khoa KTCN

Cấp Bộ

2016

2018

9

Xây dựng mô hình nuôi Ếch Thái Lan (Rana tigrina) kết hợp với Cá Tra (Clarias macroceophalus) trong ao tại quận Cái Răng, TPCT

TS. Nguyễn Văn Triều
Ths. Trần Ngọc Tuyền

Khoa SHUD

Cấp Quận

2018

2019

10

Xây dựng mô hình nuôi kết hợp hàu Thái Bình Dương - tôm tại huyện Đầm Dơi

Ths. Tăng Minh Khoa
Tăng Minh Tân
Trần Hoài Phong

Khoa SHUD

Cấp Quận

2018

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-ĐHTĐ ngày    tháng     năm 2019 của Hiệu trưởng

Trường Đại học Tây Đô)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên tại Trường Đại học Tây Đô (sau đây gọi tắt là Trường), bao gồm: xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên; quản lý hoạt động NCKH của sinh viên; tài chính cho hoạt động NCKH của sinh viên, trách nhiệm và quyền của sinh viên tham gia NCKH, người hướng dẫn và các đơn vị liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: sinh viên và các đơn vị thuộc Trường Đại học Tây Đô có liên quan.

Điều 2. Mục tiêu hoạt động NCKH của sinh viên

1. Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng NCKH của sinh viên.

2. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường.

Điều 3. Yêu cầu về hoạt động NCKH của sinh viên

1. Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên.

2. Phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo của Trường.

3. Phù hợp với định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Trường.

4. Kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn.

5. Các đề tài NCKH của sinh viên được khuyến khích đáp ứng nhu cầu từ doanh nghiệp, địa phương và xã hội.

6. Những đề tài khoa học gắn với nhu cầu thực tiễn từ Nhà trường, doanh nghiệp, địa phương, xã hội sẽ được ưu tiên xem xét chọn thực hiện

Điều 4. Nội dung hoạt động NCKH của sinh viên

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn được đào tạo và các lĩnh vực khoa học khác.

2. Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, sinh hoạt học thuật, hội thi sáng tạo khoa học và công nghệ, câu lạc bộ khoa học sinh viên, các giải thưởng khoa học và công nghệ ở trong, ngoài nước và các hình thức hoạt động khoa học và công nghệ khác.

Chương II

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Điều 5. Nội dung kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên

Hàng năm, Trường Đại học Tây Đô xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên trên cơ sở định hướng phát triển khoa học và công nghệ của Trường.

Kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên bao gồm:

 1. Xác định danh mục đề tài, giao đề tài, triển khai thực hiện đề tài.
 2. Tổ chức hội nghị NCKH của sinh viên và các hình thức hoạt động khoa học và công nghệ khác khi có đủ điều kiện.
 3. Tổ chứctriển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo.
 4. Tổ chức hoạt động thông tin về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của sinh viên qua công bố kết quả trên Tạp chí khoa học.

Điều 6. Xác định danh mục đề tài, giao đề tài và triển khai thực hiện đề tài NCKH của sinh viên

1. Xác định danh mục đề tài

a) Đề xuất đề tài NCKH: Trong tháng Một hàng năm Nhà trường ban hành kế hoạch thực hiện đề tài NCKH trong sinh viên. Các Khoa/Bộ môn có trách nhiệm thông báo cho sinh viên thực hiện đăng ký đề tài.

Các Khoa/Bộ môn tổ chức cho sinh viên đăng ký đề tài NCKH (Mẫu 1 - Phụ lục). Các Khoa/Bộ môn tổ chức xét duyệt, tổng hợp đề xuất đề tài NCKH của sinh viên (Mẫu 2 - Phụ lục) và gửi về Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (QLKH&HTQT).

b) Phòng QLKH&HTQT tập hợp danh mục đề tài NCKH của sinh viên và báo cáo Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường xét duyệt.

c) Trên cơ sở kết quả xét duyệt của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Hiệu trưởng ra quyết định giao nhiệm vụ cho sinh viên thực hiện.

2. Giao đề tài

Sau khi có quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên, các Bộ môn và người tham gia giúp sinh viên hoàn thiện đề cương nghiên cứu (Mẫu 3- Phụ lục). Người tham gia đề tài cùng với sinh viên chính thực hiện sẽ ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học với Trường.

3. Triển khai thực hiện đề tài

Sinh viên triển khai thực hiện đề tài theo đề cương đã được duyệt.

Kết quả thực hiện đề tài NCKH của sinh viên được trình bày trong báo cáo tổng kết đề tài (Mẫu 4,5,6, 7- Phụ lục).

4. Nghiệm thu đề tài NCKH

Sau khi hoàn thành nghiên cứu, sinh viên và người hướng dẫn báo với khoa quản lý đề nghị nghiệm thu đề tài.

Thành phần hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên do các khoa dự kiến, Phòng QLKH&HTQT góp ý và trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập.

Các hội đồng nghiệm thu tổ chức nghiệm thu, đánh giá theo quy định.

5. Nội dung nghiệm thu

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước; Sự cần thiết thực hiện đề tài.

b) Mục tiêu nghiên cứu.

c) Phương pháp nghiên cứu.

d) Kết quả khoa học.

đ) Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo.

e) Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài.

g) Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước.

6. Xếp loại đánh giá đề tài

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài NCKH của sinh viên cho điểm xếp loại đề tài theo 5 mức: xuất sắc, tốt, khá, đạt và không đạt.

Các thành viên Hội đồng đánh giá độc lập bằng cách cho điểm theo từng nội dung của phiếu đánh giá (Mẫu 8- Phụ lục). Căn cứ vào điểm trung bình cuối cùng (theo thang 100 điểm) của các thành viên tiểu ban có mặt, đề tài được xếp loại như sau:

Điểm (thanh điểm 100)

Xếp loại

<50 điểm

Không đạt

50-69 điểm

Đạt

70-84 điểm

Khá

85-94 điểm

Tốt

95-100 điểm

Xuất sắc

Kết quả xếp loại được ghi trong biên bản họp Hội đồng nghiệm thu (Mẫu 9 - Phụ lục).

Sau khi nghiệm thu, nếu có yêu cầu chỉnh sửa, sinh viên phải hoàn thành chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu.

Điều 7. Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn

1. Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn từ kết quả của các đề tài NCKH của sinh viên được đánh giá xếp loại xuất sắc.

2. Chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ các cấp tạo điều kiện cho sinh viên tham gia thực hiện đề tài và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn.

Điều 8. Tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên  

1. Tuỳ theo điều kiện thực tế, Trường tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên hoặc cử sinh viên tham gia báo cáo trong các Hội thảo khoa học trong và ngoài Trường.

2. Trường tổ chức các hình thức hoạt động khoa học và công nghệ khác của sinh viên như: hội thảo khoa học, sinh hoạt học thuật, hội thi sáng tạo khoa học công nghệ, câu lạc bộ khoa học sinh viên.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CỦA SINH VIÊN

BƯỚC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ

THỰC HIỆN

THỜI GIAN

1

Thông báo tiếp nhận đề xuất đề tài NCKH

Căn cứ vào định hướng nghiên cứu khoa học được phê duyệt hàng năm của nhà Trường, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (Phòng QLKH & HTQT) soạn thông báo tiếp nhận đề xuất đề tài NCKH của cán bộ, giảng viên và trình Hiệu trưởng ký ban hành.

Phòng QLKH & HTQT

Tháng Mười một

2

Đăng ký đề tài

Cán bộ, giảng viên đề xuất đề tài NCKH. Khoa lập Danh mục đề tài đăng ký và thuyết minh chi tiết đề tài gửi về Phòng QLKH & HTQT.

- Cán bộ,

giảng viên

- Các đơn vị thuộc Trường

- Phòng QLKH & HTQT

Tháng Mười hai

3

Xét duyệt đề tài

- Căn cứ vào Định hướng nghiên cứu khoa học và kinh phí của Nhà trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường xét chọn và đặt hàng đề tài nghiên cứu.

- Hội đồng Khoa

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường

Tháng Mười hai

5

Hội đồng góp ý thuyết minh đề tài

- Chủ nhiệm đề tài báo cáo thuyết minh đề tài nghiên cứu trước Hội đồng chuyên môn để được góp ý hoàn chỉnh.

- Sau khi thuyết minh đề tài được chỉnh sửa, Phòng QLKH & HTQT đề nghị Ban Giám hiệu ra quyết định phê duyệt đề tài NCKH được thực hiện trong năm.

- Cán bộ,

giảng viên

- Phòng QLKH & HTQT

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường

Tháng 1-3

6

Ký hợp đồng thực hiện đề tài NCKH

Căn cứ vào danh mục đề tài đã được phê duyệt, Phòng QLKH & HTQT lập hợp đồng và mời chủ nhiệm đề tài ký hợp đồng thực hiện đề tài tại Phòng QLKH & HTQT.

- Phòng QLKH & HTQT

- Chủ nhiệm

đề tài

- Ban Giámhiệu

Tháng Năm

7

Thực hiện đề tài và theo dõi tiến độ

- Chủ nhiệm đề tài triển khai thực hiện.

- Chủ nhiệm đề tài nhận kinh phí tại Phòng Tài chính-Kế hoạch theo tiến độ ghi trên hợp đồng.

- Chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ theo mẫu về Phòng QLKH & HTQT sau mỗi 6 tháng.

- Phòng QLKH & HTQT báo cáo tiến độ với Hiệu trưởng.

- Trong quá trình thực hiện, nếu chủ nhiệm đề tài nhận thấy không thể hoàn thành đúng tiến độ hoặc không thể hoàn thành đề tài thì phải viết đơn xin gia hạn hoặc xin hủy hợp đồng và hoàn lại toàn bộ hoặc một phần kinh phí đã tạm ứng, dựa trên giải trình về khối lượng công việc đã thực hiện của nhóm.

- Chủ nhiệm

đề tài

- Phòng QLKH & HTQT

Tháng Sáu

8

Nghiệm thu và thanh quyết toán

- Sau khi hoàn thành đề tài, công bố kết quả của đề tài trên tạp chí khoa học chuyên ngành, chủ nhiệm đề tài đề nghị báo cáo nghiệm thu đề tài.

- Phòng QLKH & HTQT tổng hợp và trình Hiệu trưởng ký quyết định nghiệm thu, bố trí thời gian để tiến hành nghiệm thu.

- Các chủ nhiệm đề tài tiến hành quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định.

- Đối với đề tài được nghiệm thu nhưng không đạt, chủ nhiệm đề tài phải hoàn trả toàn bộ kinh phí hoặc một phần kinh phí thực hiện đề tài đã cấp, dựa trên giải trình về khối lượng công việc.

- Chủ nhiệm

đề tài

- Phòng QLKH & HTQT

- Hội đồng nghiệm thu

Sau 12 tháng ký hợp đồng

9

Công bố kết quả và ứng dụng

Các đơn vị tổng hợp báo cáo về việc công bố kết quả (đăng tạp chí khoa học trong và ngoài nước), ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

- Chủ nhiệm

đề tài

- Phòng QLKH & HTQT

- Các đơn vị có liên quan

Ba tháng đến sáu tháng sau khi nghiệm thu đề tài

Chương III

TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CỦA SINH VIÊN

Điều 9. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động NCKH của sinh viên

Nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động NCKH của sinh viêngồm:

1. Trích từ nguồn thu của Trường

Hàng năm, dựa vào kế hoạch hoạt động NCKH cho sinh viên, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tổng hợp, gửi cho Phòng Tài chính – Kế hoạch lập dự trù kinh phí, trình Ban Giám hiệu, Hội đồng Quản trị phê duyệt.

2. Huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

3. Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

Điều 10. Định mức kinh phí đề tài cho sinh viên

Mức kinh phí cụ thể cho đề tài được sinh viên đề nghị, Hội đồng khoa học và đào tạo Trường duyệt dựa trên tổng kinh phí NCKH cho sinh viên được Hội đồng Quản trị phê duyệt và các nguồn kinh phí khác Trường huy động, nhận tài trợ.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN CỦA SINH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, NGƯỜI HƯỚNG DẪN VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Điều 11. Trách nhiệm và quyền của sinh viên tham gia NCKH

1. Trách nhiệm của sinh viên

a) Thực hiện đề tài NCKH và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn theo kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Trường.

b) Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học và các hoạt động khoa học và công nghệ khác trong Trường.

c) Trung thực trong NCKH, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành về hoạt động khoa học và công nghệ.

2. Quyền của sinh viên

a) Được tham gia thực hiện một đề tài NCKH của sinh viên trong một năm học.

b) Được sử dụng các thiết bị sẵn có của Trường để tiến hành NCKH.

c) Đề tài của sinh viên đủ điều kiện sẽ được công bố kết quả nghiên cứu trong Kỷ yếu NCKH của sinh viên, Hội nghị khoa học của sinh viên, Tạp chí khoa học và trên trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin khác.

d) Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu và công bố khoa học do sinh viên thực hiện theo quy định hiện hành.

đ) Được ưu tiên xét cấp học bổng; xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng nếu có thành tích NCKH xuất sắc.

Điều 12. Trách nhiệm và quyền của GV tham gia nghiên cứu cùng sinh viên

1. Giảng viên được giao tham gia NCKH chịu trách nhiệm góp ý về nội dung của đề tài.

2. Giảng viên tham gia đề tài NCKH của sinh viên được xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng nếu có thành tích hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài NCKH đạt giải các cấp hoặc được triển khai ứng dụng vào thực tiễn.

Điều 13. Trách nhiệm và quyền các đơn vị khác trong hoạt động NCKH của sinh viên

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên có trách nhiệm động viên, khuyến khích sinh viên tham gia đăng ký đề tài NCKH; theo dõi, đôn đốc sinh viên thực hiện đề tài NCKH đã được giao.

2. Các đơn vị trực thuộc có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Phòng QLKH&HTQT tổ chức Hội nghị NCKH của sinh viên.

3. Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn xét các danh hiệu thi đua đối với các sinh viên thực hiện đề tài NCKH đạt giải.

4. Thư viện có trách nhiệm tổ chức quản lý, lưu giữ Kỷ yếu NCKH của sinh viên.

Điều 14. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Sinh viên, người tham gia cùng sinh viên NCKH và các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH của sinh viên được khen thưởng các cấp theo quy định hiện hành.

2. Cá nhân, tập thể vi phạm các quy định về hoạt động NCKH của sinh viên thì tùy tính chất và mức độ sai phạm sẽ bị xử lý các hình thức kỷ luật khác nhau theo quy định hiện hành.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Quy định bổ sung, sửa đổi

Quy định này có thể được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định của Nhà nước và điều kiện thực tế của Trường.

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Những trường hợp đặc biệt ngoài Quy định này do Hiệu trưởng hoặc Hội dồng khoa học và đào tạo Trường đề xuất, Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Mẫu 1

Phiếu đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Mẫu 2

Tổng hợp đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Mẫu 3

Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Mẫu 4

Báo cáo tổng kết đề tài

Mẫu 5

Trang bìa chính của báo cáo tổng kết đề tài

Mẫu 6

Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài

Mẫu 7

Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Mẫu 8

Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên


Mẫu 1. Phiếu đề xuất đề tài NCKH của sinh viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG NĂM 20...

ĐƠN VỊ: …

 1. 1.Tên đề tài
 2. 2.Thuộc chương trình (nếu có)
 3. 3.Giải trình về tính cấp thiết của đề tài
 4. 4.Tính mới của đề tài
 5. 5.Mục tiêu
 6. 6.Phương pháp nghiên cứu
 7. 7.Yêu cầu sản phẩm
 8. 8.Khả năng và địa chỉ áp dụng
 9. 9.Nhu cầu kinh phí thực hiện đề tài                       (Bằng chữ :..)
 10. 10.Thời gian thực hiện
 11. 11.Tên tổ chức / cá nhân đề xuất, địa chỉ, điện thoại, email
 12. 12.Thông tin khác (nếu có)

DUYỆT

TRƯỞNG PHÒNG/KHOA/TRUNG TÂM

 

 

Ngày     tháng     năm 20..

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

DUYỆT

BAN GIÁM HIỆU

DUYỆT

PHÒNG QLKH – HTQT

 

 

 

 


Mẫu 2. Danh mục đề xuất đề tài NCKH của sinh viên

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CỦA SINH VIÊN

Khoa.........................

Năm học: ...................................

STT

Tên đề tài

Mục tiêu

nghiên cứu

Tóm tắt nội dung NC

1

     

2

     

     
       
       
       

       Ngày     tháng       năm

                                                                                                   TRƯỞNG KHOA

 


Mẫu 3. Thuyết minh đề tài NCKH của sinh viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

 
   

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 20…

1. TÊN ĐỀ TÀI (In đậm, viết thường)

3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU                                

Tự nhiên

 

   Kỹ thuật

 

Môi trường

 

Kinh tế; XH-NV

 

Nông Lâm

 

ATLĐ

 

Giáo dục

 

Y Dược

 

Sở hữu

trí tuệ

 

4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU

bản

Ứng

dụng

Triển

khai

                 
                 

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN                 ......... tháng

                             Từ tháng   …     năm   ...         đến   tháng …     năm ...

6. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

           Họ và tên: (In đậm)        

           Chức danh khoa học:                                                  

           Địa chỉ cơ quan:                                              

           Điện thoại cơ quan:                                        

           Di động:                                                    

Học vị:

Năm sinh:

Địa chỉ nhà riêng:

Điện thoại nhà riêng:      

E-mail:

7. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI (cần ghi rõ nhiệm vụ của từng người, kể cả chủ nhiệm đề tài, nhiệm vụ phải phù hợp với nội dung ở Mục 14.2 ; chủ nhiệm phải là người thực hiện những nội dung quan trọng)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác và

lĩnh vực chuyên môn

Nội dung nghiên cứu cụ thể   được giao

Chữ ký

1

2

3

       

8. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH (cần ghi rõ tên, địa chỉ liên hệ của đơn vị phối hợp; nội dung phối hợp phải phù hợp với nội dung ở Mục 14.1; ghi rõ tên, chức vụ của người đại diện; Tốt nhất là có văn bản đồng ý của đơn vị phối hợp do người đại diện ký gửi kèm theo Thuyết minh)

Tên đơn vị

trong và ngoài nước

Nội dung phối hợp nghiên cứu

Họ và tên người đại diện đơn vị

     

9. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

9.1. Ngoài nước (phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình có liên quan ngoài nước và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)

9.2. Trong nước (phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình có liên quan ở Việt Nam và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)

9.3. Danh mục tài liệu tham khảo của đề tài. Trong đó có danh mục các công trình đã công bố của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu liên quan đến đề tài.

9.4. Danh mục tài liệu tham khảo của đề tài (Ghi như sau: Tác giả, năm.
Tên bài viết. Tên đầy đủ của tạp chí, quyển/số: trang bài viết)

VD: Nguyễn Duy Cần, Lê Văn Dũng, Trần Huỳnh Khanh, 2013. Đánh giá hiệu quả
kinh tế xã hội của mô hình canh tác bắp rau theo GlobalGAP tại An Giang. Tạp chí
Khoa học, Trường ĐHCT. 25: 37-44

10. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trên cơ sở tổng quan tình hình NC, tồn tại của các công trình đã công bố, vấn đề trở ngại đưa đến sự cần thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.

11. MỤC TIÊU NGHIÊN CÚU

12. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

12.1. Đối tượng nghiên cứu

12.2. Phạm vi nghiên cứu (Nêu rõ giới hạn nội dung, thời gian, không gian )

13. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logic, cần thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra.

14. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nêu chi tiết phương pháp nghiên cứu của đề tài (trình bày dưới dạng đề cương nghiên cứu chi tiết)

STT

Các nội dung, công việc

thực hiện

Sản phẩm

Thời gian

(bắt đầu-kết thúc)

Người thực hiện

1

2

3

Ghi rõ các nội dung NC cần thực hiện, phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài, là căn cứ để xây dựng dự toán kinh phí cho đề tài, là căn cứ để kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài; đánh giá mức độ hoàn thành của đề tài khi nghiệm thu.

Phù hợp với mục 14.1

Phù hợp với cột (2)

Phù hợp với Mục 5.

Phù hợp với Mục 7.

15. SẢN PHẨM (đánh dấu vào bảng phân loại sản phẩm)

15.1 Sản phẩm khoa học

             Sách chuyên khảo                 Bài báo đăng tạp chí nước ngoài

             Sách tham khảo                    Bài báo đăng tạp chí trong nước

                                                                 Bài đăng kỷ yếu hội thảo trong ngoài nước

15.2 Sản phẩm đào tạo

       Nghiên cứu sinh                               Cao học                                Đại học

                                      

15.3 Sản phẩm ứng dụng

Mẫu

 

Vật liệu                      

 

Thiết bị máy móc          

 

Giống cây trồng      

 

Giống vật nuôi        

 

Qui trình công nghệ      

 

Tiêu chuẩn              

 

Đề án                      

 

Sơ đồ, bản thiết kế                              

 

Tài liệu dự báo        

 

Chương trình máy tính    

 

Luận chứng kinh tế  

 

Phương pháp

 

Báo cáo phân tích

 

Bản kiến nghị                      

 

Dây chuyền công nghệ

   

15.4 Các sản phẩm khác:

15.5 Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm

Stt

Tên sản phẩm

Số lượng

Yêu cầu khoa học

1

2

3

Ghi rõ tên từng sản phẩm về khoa học, đào tạo, ứng dụng, sản phẩm khác với các đặc tính (chỉ tiêu) cơ bản cần đạt được.

Không nên đồng nhất Báo cáo tổng kết đề tài với sản phẩm của đề tài.

- Quy trình CN …, mẫu …

- Bản kiến nghị về …:

- Bài báo: có minh chứng được công bố.

- Đào tạo: có minh chứng đã bảo vệ thành công

   

16. HIỆU QUẢ (giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội)

17. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

18. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Tổng kinh phí:

Trong đó:

   Ngân sách Nhà trường:                             Các nguồn kinh phí khác:

   Nhu cầu kinh phí từng năm:

                 - Năm ...                                                             - Năm …

Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu ở Mục 14)                 Đơn vị tính: ngàn đồng

Stt

Khoản chi, nội dung chi

Tổng

kinh phí

Nguồn kinh phí

Ghi chú

Kinh phí từ Nhà trường

Các nguồn khác

I

Chi công lao động tham gia trực tiếp thực hiện đề tài

       
 

Chi công lao động của cán bộ khoa học, nhân viên kỹ thuật trực tiếp tham gia thực hiện đề tài

       
 

Chi công lao động khác phục vụ triển khai đề tài

       

II

Chi mua nguyên nhiên vật liệu

       
 

Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, tạp chí tham khảo, tài liệu kỹ thuật, bí quyết công nghệ, tài liệu chuyên môn, các xuất bản phẩm, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác nghiên cứu

       

III

Chi khác

       

Công tác phí

       
 

Hội nghị, hội thảo khoa học

       
 

Văn phòng phẩm, in ấn, dịch tài liệu

       
 

Phí xác lập quyền sở hữu trí tuệ

       
 

Chi khác liên quan trực tiếp đến đề tài

       
 

Tổng cộng

       
                                     

KHOA, VIỆN, TRUNG TÂM                                                  

Cần Thơ, ngày   tháng      năm 20..

Chủ nhiệm đề tài

PHÒNG QLKH - HTQT

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT


                                                         Mẫu 4. Mẫu báo cáo tổng kết đề tài NCKH của sinh viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

I. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

1. Báo cáo tổng kết đề tài là cơ sở để hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Báo cáo tổng kết phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài và phải được đóng thành quyển.

2. Hình thức của báo cáo tổng kết đề tài:

2.1. Khổ giấy A4 (210 x 297 mm);

2.2. Số trang từ 50 trang đến 100 trang (không tính mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục); font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13; paragraph 1,3 - 1,5 line; lề trái 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải 2cm.

3. Báo cáo tổng kết đề tài được trình bày theo trình tự sau:

3.1. Trang bìa (mẫu 6);

3.2. Trang bìa phụ (mẫu 7);

3.3. Mục lục;

3.4. Danh mục bảng biểu;

3.5. Danh mục những từ viết tắt (xếp theo thứ tự bảng chữ cái);

3.6. Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (mẫu 11);

3.7. Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài (mẫu 2);

3.8. Mở đầu: Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài, lý do chọn đề tài, mục tiêu đề tài, phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu;

3.9. Các chương 1, 2, 3,...: Các kết quả nghiên cứu đạt được và đánh giá về các kết quả này;

3.10. Kết luận và kiến nghị: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện và kiến nghị về các lĩnh vực nên ứng dụng hay sử dụng kết quả nghiên cứu;

3.11. Tài liệu tham khảo (tên tác giả được xếp theo thứ tự bảng chữ cái);

3.12. Phụ lục.


Mẫu 5. Trang bìa chính của báo cáo tổng kết đề tài

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

                

<TÊN ĐỀ TÀI>

<Mã số đề tài>

Họ, tên sinh viên chịu trách nhiệm chính:

Ngành học:                                        Khóa học:

Khoa:

Cần Thơ, tháng……năm………..


Mẫu 6. Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

                

<TÊN ĐỀ TÀI>

<Mã số đề tài>

Thuộc nhóm ngành khoa học:

Họ và tên, ngành học, khóa học sinh viên/nhóm sinh viên thực hiện đề tài:

Chức danh khoa học, học vị, họ và tên của giảng viên hướng dẫn

Cần Thơ, tháng……năm…….


Mẫu 7. Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP tRƯỜNG

1. Họ tên thành viên hội đồng:

2. Tên đề tài:

3. Chủ nhiệm đề tài:

4. Ngày họp:

5. Địa điểm: Phòng họp trường Đại học Tây Đô

6. Quyết định thành lập hội đồng sốngàytháng năm

7. Đánh giá của thành viên hội đồng:

TT

Nội dung đánh giá

Điểm

tối đa

Điểm đánh giá

1

Mức độ hoàn thành so với đăng ký trong Thuyết minh đề tài về

60

 

Mục tiêu, Nội dung

35

 

Thời gian và tiến độ thực hiện đề tài

5

 

Sản phẩm khoa học: chỉ tính điểm khi có bài báo đăng trên tạp chí khoa học có mã số ISSN, hoặc bài kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo có Nhà Xuất Bản, bài báo được xác nhận đang được chỉnh sửa và sẽ được đăng trên Tạp chí, phải có minh chứng bài báo hoặc giấy xác nhận cho Hội đồng.

10

 

Sản phẩm đạt được từ kết quả đề tài

10

 

2

Giá trị khoa học và ứng dụng của kết quả nghiên cứu

10

 

Giá trị khoa học

5

 

Giá trị ứng dụng

5

 

3

Hiệu quả nghiên cứu

20

 

Về giáo dục và đào tạo

20

 

4

Chất lượng báo cáo tổng kết

10

 
 

Cộng

100

 

Ghi chú: Xếp loại (theo điểm trung bình cuối cùng): Xuất sắc: 95-100 điểm; Tốt: 85-94 điểm;

                        Khá: 70-84 điểm; Đạt: 50-69 điểm; Không đạt: < 50 điểm

10. Ý kiến và kiến nghị khác:      

................................................................................................................................................................

                                                                                            Cần Thơ, ngày……tháng… năm 20

                                                                                                        Thành viên hội đồng


Mẫu 8. Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

 1. Tên đề tài, mã số:
 2. Sinh viên thực hiện: Lớp/ Khoa:
 3. Quyết định thành lập hội đồng (số, ngày, tháng, năm):
 4. Ngày họp:
 5. Địa điểm:
 6. Thành viên của hội đồng: Tổng số:         có mặt:         vắng mặt:
 7. Khách mời dự:
 8. Tổng số điểm:                      
 9. Tổng số đầu điểm:            
 10. Điểm trung bình ban đầu:
 11. Tổng số đầu điểm:         trong đó: - hợp lệ:               - không hợp lệ:
 12. Tổng số điểm hợp lệ:
 13. Điểm trung bình cuối cùng:
 14. Kết luận và kiến nghị của hội đồng:

-  Đánh giá về tổng quan tình hình nghiên cứu, lý do chọn đề tài, mục tiêu đề tài, phương pháp nghiên cứu, nội dung khoa học:

-    Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng:

-    Các nội dung cần sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh:

-     Kiến nghị về khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài:

-    Kiến nghị về khả năng phát triển của đề tài:

 1. Xếp loại:

Ghi chú:

 • Đề tài được xếp loại (theo điểm trung bình cuối cùng) ở mức xuất sắc: từ 90 điểm trở lên; mức tốt: từ 80 điểm đến dưới 90 điểm; mức khá: từ 70 điểm đến dưới 80 điểm; mức đạt: từ 50 điểm đến dưới 70 điểm và không đạt: dưới 50 điểm.
 • Điểm của thành viên hội đồng chênh lệch > 15 điểm so với điểm trung bình ban đầu coi là điểm không hợp lệ và không được tính vào tổng số điểm hợp lệ.

        Chủ tịch hội đồng                                                                      Thư ký

(ký, họ tên)                                                                           (ký, họ tên)

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN THỰC HIỆN

STT

Tên đề tài

Nhóm nghiên cứu

Đơn vị

Năm BĐ

Năm NT

Số QĐ

KP (Triệu đồng)

1

Khảo sát thực vật học của một số loài đinh lăng thuộc chi polyscias tại Thành phố Cần Thơ và Tỉnh An Giang.

Cao Thị Thu Thảo
(Lớp Đại học Dược 7A)

Khoa Dược - Điều dưỡng

2015

2016

Quyết định số 224/QĐ-ĐHTĐ ngày 13 tháng 5 năm 2015 của
Hiệu trưởng trường Đại học Tây Đô

35

2

Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình canh tác cây trồng kết hợp nuôi thuỷ sản tại Huyện An Biên, Kiên Giang

Nguyễn Hồ Lệ Huỳnh
(Lớp Cao học QTKD Khóa 1)

Khoa SHUD

2015

2016

56

3

Khảo sát tình hình xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long năm 2016-2017

 Trần Thị Huỳnh Như
(Lớp Quản lý đất đai 8)

Khoa SHUD

2016

2017

Kèm Quyết định số 227/QĐ-ĐHTĐ ngày 16/5/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô

25

4

An Example of Project-Based Learning: Local Specialties in Several Provinces in the Sub- Mekong Area, Viet Nam

ThS. Lý Thị Trà My và nhóm 41 sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa 11

Khoa Ngữ văn

2016

2017

205

5

Áp dụng mô hình của Jones và mô hình Jones điều chỉnh để phát hiện hành vi điều chỉnh lợi nhuận trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

Đinh Công Hiển

Khoa KT-TCNH

2016

2017

30

6

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính kịp thời báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trần Dương Ngọc Thiện

Khoa KT-TCNH

2016

2017

30

7

Xây dựng chi phí định mức đối với sản phẩm in UV trên vật liệu gạch tại Cty TNHH Inox Phát Thành

Bùi Thị Tươi

Khoa KT-TCNH

2016

2017

30

8

Nghiên cứu mô hình xác định sai lệch trên BCTC của các cty thuộc ngành BĐS niêm yết trên thị trường CK Việt Nam

Trần Ngọc Sơn

Khoa KT-TCNH

2016

2017

30

9

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ khách hàng tại chi nhánh Sacombank Cần Thơ

Nguyễn Hà Khánh  Huyền

Khoa QTKD

2017

2018

Kèm Quyết định số 157/QĐ-ĐHTĐ ngày 12/4/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô

30

10

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng công thương chi nhánh Tây Đô

Đặng Gia Mẫn

Khoa QTKD

2017

2018

30

11

Nghiên cứu sự tác động của hình ảnh điểm đến Đà Lạt đến truyền miệng điện tử của người dân TP Cần Thơ

Nguyễn Thanh Võ

Khoa QTKD

2017

2018

30

12

Nghiên cứu các yếu tố đến hành vi tiêu dùng đối với thương hiệu dầu gội đầu UNILEVER của giới trẻ ở quận Cái Răng

Trần Thị Chúc Hà

Khoa QTKD

2017

2018

30

13

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng thiết yếu tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

Quách Chấn Bửu
Đào Trọng Thanh

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

14

Các nhân tố ảnh hưởng đến HQHĐKD của DN lĩnh vực nông nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam

NguyÔn ThÞ Huúnh Như
Nguyễn Thanh Quý

Khoa KT-TCNH

2017

2018

 

30

15

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TM DV Đông Anh

NguyÔn ThÞ TuyÕt Nghi
Đào Trọng Thanh

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

16

Phân tích biến động chi phí sản xuất tại chi nhánh Công ty TNHH MTV-TCT Lương thực Miền nam Thốt Nốt

NguyÔn ThÞ Kim Trang
Nguyễn Ngọc Hiệp

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

17

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao tại Công ty TNHH kiểm toán AFC - Chi nhánh Cần Thơ

NguyÔn ChÝ Thä
Huỳnh Thị Phượng Khanh

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

18

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt đọng tín dụng đối với sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Huyện Thới Bình Tỉnh Cà Mau

NguyÔn ThÞ Nho
Lê Cảnh Bích Thơ

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

19

Kế toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Minh Quyền

Lª ThÞ ý Nhi
Nguyễn Bích SƠn

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

20

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán các khoản phải thu tại Công ty TNHH MTV SX TM Đại Thắng

NguyÔn Minh Kh­¬ng
Huỳnh Hoa Mai

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

21

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Bách Tùng Gia

Ng« ThÞ Thiªn Ph­¬ng
Nguyễn Thanh Quý

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

22

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại NHNo&PTNT Châu Thành, An Giang

Lª NguyÔn Ph­¬ng Lam
Nguyễn Trí Dũng

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

23

Phân tích hoạt động tín dụng cho vay ngắn hạn Ngân hàng Sài Gòn Công Thương chi nhánh Bạc Liêu

Trần Thúy Vân
Thái Kim Hiền Nhân

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

24

Phân tích hoạt động cho vay cá nhân tại Ngân hàng HD Bank - Chi nhánh Sóc Trăng

TrÇn ThÞ Kim Chi
Thái Kim Hiền Nhâ

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

25

Phân tích hoạt động của NHTM Á Châu thông qua các báo cáo tài chính giai đoạn 2014-2016

NguyÔn ThÞ Mü Quyªn
Trương Hoàng Phương

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

26

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Cà Mau

Nguyễn Thùy Linh
Nguyễn Ngọc Hiệp

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

27

Phân tích mối quan hệ chi phí - Khối lượng - lợi nhuận tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang và các nhân tố ảnh hưởng đến việc phân tích công cụ này

Trác Thanh Xuân
Huỳnh Thị Phượng Khanh

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

28

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại NHTM CP Công Thương Việt Nam CN Bạc Liêu

Châu Kim Ngân
Nguyễn  Trí Dũng

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

29

Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại NHNNvà PTNT chi nhánh Mỹ Lâm Tại Kiên Giang

Huỳnh Thị Hồng Gấm
Thái Kim Hiền Nhân

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

30

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuỷ sản niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Nguyễn Thị Kim Ngọc Khỏe
Huỳnh Hoa Mai

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

31

Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến giá của các cổ phiếu từ Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Thiều Thị Yến Nhi
Nguyễn Thanh Quý

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

32

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hụi của nông hộ trên địa bàn huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Thị Thanh Nhã
Lý Thị Phương Thảo

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

33

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các công ty thuộc nhóm ngành BĐS

Trương Thuý Nguyền
Huỳnh Hoa Mai

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

34

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Chi
NGô Quang Huy

Khoa KT-TCNH

2018

2019

QĐ số 196/QĐ-ĐHTĐ ngày 18/4/2018 của Hiệu trưởng trường ĐH Tây Đô

30

35

Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp ngành Sản xuất chế biến thực phẩm

Lê Thị Châu Long
Nguyễn Thanh Quý

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

36

Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Nguyễn Nhựt Long
Nguyễn Ngọc Hiệp

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

37

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các Công ty ngành Tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Trần Đức Anh
Nguyễn Thị Bích Sơn

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

38

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng tại NH Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín CN Cần Thơ

Phan Thị Ngọc Mụi
Nguyễn Thị Thanh Hiền

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

39

Các yếu tố ảnh hưởng đến hạn chế tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Sóc Trăng

Trần Văn Đức
Phan Ngọc Bảo Anh

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

40

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay chính thức của hộ nuôi trồng thủy sản tại Agribank huyện An Minh tỉnh Kiên Giang

Cao Thị Tiểu My
Lê Cảnh Bích Thơ

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

41

Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm tại NHTMCP Sài Gòn chi nhánh Cần Thơ

Phan Thị Minh  Nguyệt
Tất Duyên Thư

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

42

Các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Thị Thủy Tiên
Nguyễn Đình Khôi

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

43

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên sàn chứng khoán TPHCM

Nguyễn Tường Vy
Huỳnh Hoa Mai

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

44

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ sản xuất lúa trên địa bàn thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Thị Hải Lam
Phan Ngọc Bảo Anh

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

45

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua vé số kiến thiết của người dân quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ.

Trương Hoàng Hiệp
NGô Quang Huy

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

46

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang

Huỳnh Thị Yến Linh
Nguyễn Trí Dũng

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

47

Nâng cao hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Vietinbank, chi nhánh Cần Thơ

Phan Tấn Lợi
Lý Thị Phương Thảo

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

48

Phân tích rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Vietinbank, chi nhánh Cần Thơ

Phan Thị Yến Nhi
Thái Kim Hiền Nhân

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

49

Ứng dụng mô hình kinh tế lượng để dự báo lượng vốn FDI vào TP. Cần Thơ

Lý Minh Chánh
Phạm Hoàng Minh
Huỳnh Tấn Nguyên
Ths. Phan Ngọc Bảo Anh

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

50

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ tại thư viện trường Đại học Tây Đô

Nguyễn Hoàng Giang
TS. Trần Kiều Nga

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

51

Khảo sát đặc điểm vi học và tác dụng chống oxy hóa của cây Dây Vác [Cayratia trifolia (L.) Domin].

Lê Kim Huyền
Lớp Đại học Dược 8B
Ths. Đỗ Văn Mãi
TS. Thiều Văn Đường

Khoa Dược - Điều dưỡng

2018

2018

30

52

Xây dựng phương pháp định lượng Eucalyptol trong chế phẩm viên nang mềm Eugica bằng phương pháp sắc ký khí ghép khỏi phổ

Trần Thị Phương Thảo
Ths. Nguyễn Kim Đông

Khoa Dược - Điều dưỡng

2018

 

30

53

Động lực học Anh văn của sinh viên không chuyên Trường Đại học Tây Đô

Dương Hoàng Dương
Nguyễn Đào Phương Quyên
Ths. Huỳnh Thị Mỹ Duyên

Khoa Ngữ văn

2018

 

30

54

Những khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên không chuyên năm nhất Trường Đại học Tây Đô

Lê Hồng Như
Ths. Đặng Thị Bảo Dung

Khoa Ngữ văn

2018

 

30

55

Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững du lịch sinh thái miệt vườn trên hệ thống cồn tỉnh Bến Tre

Võ Thị Diễm Sương
Lâm Thị Ngọc Huyền
Nguyễn Chí Hiệu
Ths. Lê Văn Hiệu (ĐHCT)

Khoa Ngữ văn

2018

 

30

56

Tiềm năng và giải pháp khai thác các sản phẩm từ cây dừa trong phát triển du lịch tỉnh Bến Tre

Nguyễn Tài Lợi
Lương Phan Sô Phia
Trương Thị Huỳnh Như
Ths. Dương Thanh Xuân

Khoa Ngữ văn

2018

 

30

57

Tác động của trách nhiệm Hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động của các công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

Trần Thị Mộng Tuyền
Nguyễn Đình Khôi

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

58

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các công ty ngành tài chính được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Lại Thị Nguyệt Anh

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

59

Ảnh hưởng của các bên liên quan đến hiệu quả hoạt động tài chính của các công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

Lê Thị Quỳnh Như
Nguyễn Đình Khôi

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

60

Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Tây Đô

Lê Thúy Diệu

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

61

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Cần Thơ

Nguyễn Thùy Linh

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

62

Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Cần Thơ

Lữ Ngọc  Diễm

Khoa QTKD

2018

2019

30

63

Nghiên cứu mức độ nhận biết thương hiệu của khách du lịch đối với công ty TNHH Pa Asia Travel tại Phú Quốc- Kiên Giang

Phạm Thị Thanh Nhàn

Khoa QTKD

2018

2019

30

64

Đánh giá mức độ hài lòng của du khách sau khi sử dụng dịch vụ của công ty cổ phần thương mại dịch vụ  - vận tải và du lịch Đại Việt

Mai Anh Tú

Khoa QTKD

2018

2019

30

65

Nghiên cứu hành vi thuê nhà trọ của sinh viên Trường Đại học Tây Đô

Nguyễn Gia Bảo

Khoa QTKD

2018

2019

30

66

Ảnh hưởng của nhân tố bộ phận lễ tân đến sự hài lòng của khách hàng tại khách sạn Cửu Long

Nguyễn Trung Tín

Khoa QTKD

2018

2019

30

67

Đo lường mức độ nhận biết thương hiệu đối với công ty cổ phần Fiditour trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2019

Trần Chung Hiếu

Khoa QTKD

2018

2019

30

68

Mối quan hệ giữa hình ảnh điểm đến Đà Nẵng và ý định quay trở lại của du khách Cần Thơ

Bùi Bảo Huỳnh

Khoa QTKD

2018

2019

30

69

Khảo sát khả năng giữ ẩm và kháng oxy hóa của dịch lên men Nha đam của Lactobacillus plantarum 05SL3

Phạm Bích Liên
Dương Thị Bích

Khoa Dược - Điều dưỡng

2018

2019

30

70

Khảo sát thành phân hóa thực vật và hoạt tính sinh học của quả Sung (Ficus racemosa L.)

Nguyễn Thị Hiệp Ngân
Ths. Huỳnh Ngọc Trung Dung

Khoa Dược - Điều dưỡng

2018

2019

30

71

Khảo sát tính kháng khuẩn và điều chế các chế phẩm từ tinh dầu các cây thuộc chi citrus

Huỳnh Thị Thùy Trang
Ths. Trì Kim Ngọc

Khoa Dược - Điều dưỡng

2018

2019

30

72

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh điều trị bệnh viêm phổi cộng đồng ở trẻ em tại bệnh viện nhi đồng thành phố Cần Thơ, năm 2018-2019

Nguyễn Thị Ngọc Tiền
Ths. Nghị Ngô Lan Vi

Khoa Dược - Điều dưỡng

2018

2019

30

73

Nghiên cứu chiết xuất Pectin từ vỏ dưa hấu dùng làm phụ gia trong chế biến thực phẩm

Nguyễn Hùng Mạnh
ThS. Nguyễn Kim Đông

Khoa SHUD

2018

 

30

74

Ảnh hưởng của đặc tính đất, biện pháp canh tác đến lượng ly trích dược tính trong cây Lá Cách trên đất phù sa

Ngũ Thị Trúc Mai
TS. Võ Văn Bình

Khoa SHUD

2018

 

30

75

Nghiên cứu thành phần tinh dầu và khảo sát tính kháng khuẩn của lá cây Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms)

Phạm Thị Bích Ngọc
Ths. Đỗ Văn Mãi

Khoa Dược - Điều dưỡng

2018

2019

30

76

Sử dụng vỏ thanh long làm thức ăn trong nuôi sinh khối trùn quế

Trần Văn Thảo -  NTTS10 (Chủ nhiệm đề tài) 
Ths. Nguyễn Lê Hoàng Yến 
Ths. Nguyễn Thị Chúc

Khoa SHUD

2019

 

QĐ số 809/QĐ-ĐHTĐ ngày 18/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô

30

77

Khảo sát về đặc điểm hính thái, thành phần hóa thực vật và hoạt tính sinh học của cải đất (Rorippa indica (L.) Hiern) và cải trời (Blumea lacera (Burn.f).DC)

Ngô Thúy Duy
Ths. Huỳnh Ngọc Trung Dung

Khoa Dược - Điều dưỡng

2019

 

30

78

Khảo sát thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học từ bộ phận trên mặt đất của hai giống cây Vạn Thọ (Tagetes erecta L. Asteraceae) – Vạn thọ hoa Vàng và Vạn thọ hoa Cam

Nguyễn Trọng Tường
Ths.  Huỳnh Ngọc Trung Dung

Khoa Dược - Điều dưỡng

2019

 

30

79

Khảo sát sự tương tác trong đơn thuốc ngoại trú tại Bệnh viện Quốc tế CTCH Sài Gòn năm 2019

Ds. Nguyễn Văn Đức, lớp cao học Dược lý – Dược lâm sàng 6A –
PGS.Ts.Ds Võ Phùng Nguyên,
Ths.Ds Đỗ Văn Mãi

Khoa Dược - Điều dưỡng

2019

 

30

80

Xây dựng hệ thống phát hiện và theo dõi đối tượng di động

Nguyễn Thiện Mỹ
Lớp Tin học Khóa 11
Ths. Bùi Xuân Tùng

Khoa KTCN

2019

 

30

81

Nghiên cứu hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty thuộc nhóm ngành thuỷ sản được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đinh Công Hiển 
TS. Trần Kiều Nga

Khoa KT-TCNH

2019

 

30

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN THỰC HIỆN

STT

Tên đề tài

Nhóm nghiên cứu

Đơn vị

Năm BĐ

Năm NT

Số QĐ

KP (Triệu đồng)

1

Khảo sát thực vật học của một số loài đinh lăng thuộc chi polyscias tại Thành phố Cần Thơ và Tỉnh An Giang.

Cao Thị Thu Thảo
(Lớp Đại học Dược 7A)

Khoa Dược - Điều dưỡng

2015

2016

Quyết định số 224/QĐ-ĐHTĐ ngày 13 tháng 5 năm 2015 của
Hiệu trưởng trường Đại học Tây Đô

35

2

Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình canh tác cây trồng kết hợp nuôi thuỷ sản tại Huyện An Biên, Kiên Giang

Nguyễn Hồ Lệ Huỳnh
(Lớp Cao học QTKD Khóa 1)

Khoa SHUD

2015

2016

56

3

Khảo sát tình hình xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long năm 2016-2017

 Trần Thị Huỳnh Như
(Lớp Quản lý đất đai 8)

Khoa SHUD

2016

2017

Kèm Quyết định số 227/QĐ-ĐHTĐ ngày 16/5/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô

25

4

An Example of Project-Based Learning: Local Specialties in Several Provinces in the Sub- Mekong Area, Viet Nam

ThS. Lý Thị Trà My và nhóm 41 sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa 11

Khoa Ngữ văn

2016

2017

205

5

Áp dụng mô hình của Jones và mô hình Jones điều chỉnh để phát hiện hành vi điều chỉnh lợi nhuận trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

Đinh Công Hiển

Khoa KT-TCNH

2016

2017

30

6

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính kịp thời báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trần Dương Ngọc Thiện

Khoa KT-TCNH

2016

2017

30

7

Xây dựng chi phí định mức đối với sản phẩm in UV trên vật liệu gạch tại Cty TNHH Inox Phát Thành

Bùi Thị Tươi

Khoa KT-TCNH

2016

2017

30

8

Nghiên cứu mô hình xác định sai lệch trên BCTC của các cty thuộc ngành BĐS niêm yết trên thị trường CK Việt Nam

Trần Ngọc Sơn

Khoa KT-TCNH

2016

2017

30

9

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ khách hàng tại chi nhánh Sacombank Cần Thơ

Nguyễn Hà Khánh  Huyền

Khoa QTKD

2017

2018

Kèm Quyết định số 157/QĐ-ĐHTĐ ngày 12/4/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô

30

10

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng công thương chi nhánh Tây Đô

Đặng Gia Mẫn

Khoa QTKD

2017

2018

30

11

Nghiên cứu sự tác động của hình ảnh điểm đến Đà Lạt đến truyền miệng điện tử của người dân TP Cần Thơ

Nguyễn Thanh Võ

Khoa QTKD

2017

2018

30

12

Nghiên cứu các yếu tố đến hành vi tiêu dùng đối với thương hiệu dầu gội đầu UNILEVER của giới trẻ ở quận Cái Răng

Trần Thị Chúc Hà

Khoa QTKD

2017

2018

30

13

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng thiết yếu tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

Quách Chấn Bửu
Đào Trọng Thanh

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

14

Các nhân tố ảnh hưởng đến HQHĐKD của DN lĩnh vực nông nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam

NguyÔn ThÞ Huúnh Như
Nguyễn Thanh Quý

Khoa KT-TCNH

2017

2018

 

30

15

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TM DV Đông Anh

NguyÔn ThÞ TuyÕt Nghi
Đào Trọng Thanh

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

16

Phân tích biến động chi phí sản xuất tại chi nhánh Công ty TNHH MTV-TCT Lương thực Miền nam Thốt Nốt

NguyÔn ThÞ Kim Trang
Nguyễn Ngọc Hiệp

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

17

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao tại Công ty TNHH kiểm toán AFC - Chi nhánh Cần Thơ

NguyÔn ChÝ Thä
Huỳnh Thị Phượng Khanh

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

18

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt đọng tín dụng đối với sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Huyện Thới Bình Tỉnh Cà Mau

NguyÔn ThÞ Nho
Lê Cảnh Bích Thơ

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

19

Kế toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Minh Quyền

Lª ThÞ ý Nhi
Nguyễn Bích SƠn

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

20

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán các khoản phải thu tại Công ty TNHH MTV SX TM Đại Thắng

NguyÔn Minh Kh­¬ng
Huỳnh Hoa Mai

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

21

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Bách Tùng Gia

Ng« ThÞ Thiªn Ph­¬ng
Nguyễn Thanh Quý

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

22

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại NHNo&PTNT Châu Thành, An Giang

Lª NguyÔn Ph­¬ng Lam
Nguyễn Trí Dũng

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

23

Phân tích hoạt động tín dụng cho vay ngắn hạn Ngân hàng Sài Gòn Công Thương chi nhánh Bạc Liêu

Trần Thúy Vân
Thái Kim Hiền Nhân

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

24

Phân tích hoạt động cho vay cá nhân tại Ngân hàng HD Bank - Chi nhánh Sóc Trăng

TrÇn ThÞ Kim Chi
Thái Kim Hiền Nhâ

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

25

Phân tích hoạt động của NHTM Á Châu thông qua các báo cáo tài chính giai đoạn 2014-2016

NguyÔn ThÞ Mü Quyªn
Trương Hoàng Phương

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

26

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Cà Mau

Nguyễn Thùy Linh
Nguyễn Ngọc Hiệp

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

27

Phân tích mối quan hệ chi phí - Khối lượng - lợi nhuận tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang và các nhân tố ảnh hưởng đến việc phân tích công cụ này

Trác Thanh Xuân
Huỳnh Thị Phượng Khanh

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

28

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại NHTM CP Công Thương Việt Nam CN Bạc Liêu

Châu Kim Ngân
Nguyễn  Trí Dũng

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

29

Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại NHNNvà PTNT chi nhánh Mỹ Lâm Tại Kiên Giang

Huỳnh Thị Hồng Gấm
Thái Kim Hiền Nhân

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

30

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuỷ sản niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Nguyễn Thị Kim Ngọc Khỏe
Huỳnh Hoa Mai

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

31

Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến giá của các cổ phiếu từ Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Thiều Thị Yến Nhi
Nguyễn Thanh Quý

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

32

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hụi của nông hộ trên địa bàn huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Thị Thanh Nhã
Lý Thị Phương Thảo

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

33

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các công ty thuộc nhóm ngành BĐS

Trương Thuý Nguyền
Huỳnh Hoa Mai

Khoa KT-TCNH

2017

2018

30

34

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Chi
NGô Quang Huy

Khoa KT-TCNH

2018

2019

QĐ số 196/QĐ-ĐHTĐ ngày 18/4/2018 của Hiệu trưởng trường ĐH Tây Đô

30

35

Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp ngành Sản xuất chế biến thực phẩm

Lê Thị Châu Long
Nguyễn Thanh Quý

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

36

Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Nguyễn Nhựt Long
Nguyễn Ngọc Hiệp

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

37

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các Công ty ngành Tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Trần Đức Anh
Nguyễn Thị Bích Sơn

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

38

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng tại NH Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín CN Cần Thơ

Phan Thị Ngọc Mụi
Nguyễn Thị Thanh Hiền

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

39

Các yếu tố ảnh hưởng đến hạn chế tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Sóc Trăng

Trần Văn Đức
Phan Ngọc Bảo Anh

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

40

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay chính thức của hộ nuôi trồng thủy sản tại Agribank huyện An Minh tỉnh Kiên Giang

Cao Thị Tiểu My
Lê Cảnh Bích Thơ

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

41

Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm tại NHTMCP Sài Gòn chi nhánh Cần Thơ

Phan Thị Minh  Nguyệt
Tất Duyên Thư

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

42

Các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Thị Thủy Tiên
Nguyễn Đình Khôi

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

43

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên sàn chứng khoán TPHCM

Nguyễn Tường Vy
Huỳnh Hoa Mai

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

44

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ sản xuất lúa trên địa bàn thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Thị Hải Lam
Phan Ngọc Bảo Anh

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

45

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua vé số kiến thiết của người dân quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ.

Trương Hoàng Hiệp
NGô Quang Huy

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

46

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang

Huỳnh Thị Yến Linh
Nguyễn Trí Dũng

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

47

Nâng cao hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Vietinbank, chi nhánh Cần Thơ

Phan Tấn Lợi
Lý Thị Phương Thảo

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

48

Phân tích rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Vietinbank, chi nhánh Cần Thơ

Phan Thị Yến Nhi
Thái Kim Hiền Nhân

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

49

Ứng dụng mô hình kinh tế lượng để dự báo lượng vốn FDI vào TP. Cần Thơ

Lý Minh Chánh
Phạm Hoàng Minh
Huỳnh Tấn Nguyên
Ths. Phan Ngọc Bảo Anh

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

50

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ tại thư viện trường Đại học Tây Đô

Nguyễn Hoàng Giang
TS. Trần Kiều Nga

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

51

Khảo sát đặc điểm vi học và tác dụng chống oxy hóa của cây Dây Vác [Cayratia trifolia (L.) Domin].

Lê Kim Huyền
Lớp Đại học Dược 8B
Ths. Đỗ Văn Mãi
TS. Thiều Văn Đường

Khoa Dược - Điều dưỡng

2018

2018

30

52

Xây dựng phương pháp định lượng Eucalyptol trong chế phẩm viên nang mềm Eugica bằng phương pháp sắc ký khí ghép khỏi phổ

Trần Thị Phương Thảo
Ths. Nguyễn Kim Đông

Khoa Dược - Điều dưỡng

2018

 

30

53

Động lực học Anh văn của sinh viên không chuyên Trường Đại học Tây Đô

Dương Hoàng Dương
Nguyễn Đào Phương Quyên
Ths. Huỳnh Thị Mỹ Duyên

Khoa Ngữ văn

2018

 

30

54

Những khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên không chuyên năm nhất Trường Đại học Tây Đô

Lê Hồng Như
Ths. Đặng Thị Bảo Dung

Khoa Ngữ văn

2018

 

30

55

Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững du lịch sinh thái miệt vườn trên hệ thống cồn tỉnh Bến Tre

Võ Thị Diễm Sương
Lâm Thị Ngọc Huyền
Nguyễn Chí Hiệu
Ths. Lê Văn Hiệu (ĐHCT)

Khoa Ngữ văn

2018

 

30

56

Tiềm năng và giải pháp khai thác các sản phẩm từ cây dừa trong phát triển du lịch tỉnh Bến Tre

Nguyễn Tài Lợi
Lương Phan Sô Phia
Trương Thị Huỳnh Như
Ths. Dương Thanh Xuân

Khoa Ngữ văn

2018

 

30

57

Tác động của trách nhiệm Hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động của các công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

Trần Thị Mộng Tuyền
Nguyễn Đình Khôi

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

58

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các công ty ngành tài chính được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Lại Thị Nguyệt Anh

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

59

Ảnh hưởng của các bên liên quan đến hiệu quả hoạt động tài chính của các công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

Lê Thị Quỳnh Như
Nguyễn Đình Khôi

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

60

Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Tây Đô

Lê Thúy Diệu

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

61

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Cần Thơ

Nguyễn Thùy Linh

Khoa KT-TCNH

2018

2019

30

62

Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Cần Thơ

Lữ Ngọc  Diễm

Khoa QTKD

2018

2019

30

63

Nghiên cứu mức độ nhận biết thương hiệu của khách du lịch đối với công ty TNHH Pa Asia Travel tại Phú Quốc- Kiên Giang

Phạm Thị Thanh Nhàn

Khoa QTKD

2018

2019

30

64

Đánh giá mức độ hài lòng của du khách sau khi sử dụng dịch vụ của công ty cổ phần thương mại dịch vụ  - vận tải và du lịch Đại Việt

Mai Anh Tú

Khoa QTKD

2018

2019

30

65

Nghiên cứu hành vi thuê nhà trọ của sinh viên Trường Đại học Tây Đô

Nguyễn Gia Bảo

Khoa QTKD

2018

2019

30

66

Ảnh hưởng của nhân tố bộ phận lễ tân đến sự hài lòng của khách hàng tại khách sạn Cửu Long

Nguyễn Trung Tín

Khoa QTKD

2018

2019

30

67

Đo lường mức độ nhận biết thương hiệu đối với công ty cổ phần Fiditour trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2019

Trần Chung Hiếu

Khoa QTKD

2018

2019

30

68

Mối quan hệ giữa hình ảnh điểm đến Đà Nẵng và ý định quay trở lại của du khách Cần Thơ

Bùi Bảo Huỳnh

Khoa QTKD

2018

2019

30

69

Khảo sát khả năng giữ ẩm và kháng oxy hóa của dịch lên men Nha đam của Lactobacillus plantarum 05SL3

Phạm Bích Liên
Dương Thị Bích

Khoa Dược - Điều dưỡng

2018

2019

30

70

Khảo sát thành phân hóa thực vật và hoạt tính sinh học của quả Sung (Ficus racemosa L.)

Nguyễn Thị Hiệp Ngân
Ths. Huỳnh Ngọc Trung Dung

Khoa Dược - Điều dưỡng

2018

2019

30

71

Khảo sát tính kháng khuẩn và điều chế các chế phẩm từ tinh dầu các cây thuộc chi citrus

Huỳnh Thị Thùy Trang
Ths. Trì Kim Ngọc

Khoa Dược - Điều dưỡng

2018

2019

30

72

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh điều trị bệnh viêm phổi cộng đồng ở trẻ em tại bệnh viện nhi đồng thành phố Cần Thơ, năm 2018-2019

Nguyễn Thị Ngọc Tiền
Ths. Nghị Ngô Lan Vi

Khoa Dược - Điều dưỡng

2018

2019

30

73

Nghiên cứu chiết xuất Pectin từ vỏ dưa hấu dùng làm phụ gia trong chế biến thực phẩm

Nguyễn Hùng Mạnh
ThS. Nguyễn Kim Đông

Khoa SHUD

2018

 

30

74

Ảnh hưởng của đặc tính đất, biện pháp canh tác đến lượng ly trích dược tính trong cây Lá Cách trên đất phù sa

Ngũ Thị Trúc Mai
TS. Võ Văn Bình

Khoa SHUD

2018

 

30

75

Nghiên cứu thành phần tinh dầu và khảo sát tính kháng khuẩn của lá cây Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms)

Phạm Thị Bích Ngọc
Ths. Đỗ Văn Mãi

Khoa Dược - Điều dưỡng

2018

2019

30

76

Sử dụng vỏ thanh long làm thức ăn trong nuôi sinh khối trùn quế

Trần Văn Thảo -  NTTS10 (Chủ nhiệm đề tài) 
Ths. Nguyễn Lê Hoàng Yến 
Ths. Nguyễn Thị Chúc

Khoa SHUD

2019

 

QĐ số 809/QĐ-ĐHTĐ ngày 18/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô

30

77

Khảo sát về đặc điểm hính thái, thành phần hóa thực vật và hoạt tính sinh học của cải đất (Rorippa indica (L.) Hiern) và cải trời (Blumea lacera (Burn.f).DC)

Ngô Thúy Duy
Ths. Huỳnh Ngọc Trung Dung

Khoa Dược - Điều dưỡng

2019

 

30

78

Khảo sát thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học từ bộ phận trên mặt đất của hai giống cây Vạn Thọ (Tagetes erecta L. Asteraceae) – Vạn thọ hoa Vàng và Vạn thọ hoa Cam

Nguyễn Trọng Tường
Ths.  Huỳnh Ngọc Trung Dung

Khoa Dược - Điều dưỡng

2019

 

30

79

Khảo sát sự tương tác trong đơn thuốc ngoại trú tại Bệnh viện Quốc tế CTCH Sài Gòn năm 2019

Ds. Nguyễn Văn Đức, lớp cao học Dược lý – Dược lâm sàng 6A –
PGS.Ts.Ds Võ Phùng Nguyên,
Ths.Ds Đỗ Văn Mãi

Khoa Dược - Điều dưỡng

2019

 

30

80

Xây dựng hệ thống phát hiện và theo dõi đối tượng di động

Nguyễn Thiện Mỹ
Lớp Tin học Khóa 11
Ths. Bùi Xuân Tùng

Khoa KTCN

2019

 

30

81

Nghiên cứu hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty thuộc nhóm ngành thuỷ sản được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đinh Công Hiển 
TS. Trần Kiều Nga

Khoa KT-TCNH

2019

 

30

STT

TÊN BÀI BÁO ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC NƯỚC NGOÀI

NĂM

1

Vo Thi Guong, Vo Van Binh, Ute Arnold, Georg Guggenberger, Mathias Becker, 2009. Shorterm effect of organic material amendments effect on   soil properties and plant performance of rambutan   (Nephelium Lappaceum l.) orchard. In Closing Nutrien cycle in decentralised Water treatment systems in the Mekong delta. (Ed by Ute Arnold, Frank Gresens) SANSED Project- Final report. ISBN: 3-937941-14-2

2009

2

Pham Van Quang, Vo Thi Guong, 2011. Chemical properties during different stages fruit orchards in the Mekong delta, Vietnam. Agricultural science. Vol. 2. no.3. 375-381.

2011

3

Do Thi Xuan, Vo Thi Guong, Anna Rosling, Sadhna Alstrom, Benli Chai, Nils Hogberg. 2012. Different crop rotation system as drivers of change in soil bacteria community structure and yield of rice. Biology &Fertility of soils. 48: 217-225.

2012

4

Vo Thi Guong and Nguyen My Hoa. 2012. Aquaculture and Agricultural production in the Mekong Delta and its effect on nutrients pollution of soil and water. Book chapter in “The Mekong delta system: Interdisciplinary analyses of a river delta “ (Editors: Fabrice G.R. and Claudia K.). Springer. 363-396.

2012

5

Pham Van Quang, Per-Erik Jansson, Vo Thi Guong, (2012. Soil physical properties during different development stage of fruit orchards. Journal of Soil science and Environmental management. Vol. 3: 308-319.

2012

6

Dang Duc Trong, Dinh Ngoc Thanh, Nguyen Nhu Lan and Pham Hoang Uyen, 2013. Calibration of the Purely T-dependent Black-Scholes implied volatility. Applicable Analysis: An International Journal

2013

7

Renaud, F. G., Thi Thu Huong Le, C. Lindener, Vo Thi Guong, Sebesvari, Z. 2014. Resilience and shifts in agro-ecosystems facing increasing sea-level rise and salinity intrusion in Ben Tre Province, Mekong Delta. Climatic Change. DOI 10.1007/s10584-014-1113-4

2014

8

Tran Cong Luan, 2014. Anti-amnesic effect of   alkaloid fraction from   Lycopodiella cernua (L.) Pic.   Serm. on scopolamine-induced memory   impairment in mice. Neuroscience Letters

2014

9

Tran Cong Luan, 2014. Induction, growth and paclitaxel content of needle- and petiole-derived calli in Himalayan yew (Taxus wallichiana Zucc.) under light-emitting diodes. Acta biologica cracoviensia, series botanica

2014

10

Tran Cong Luan, 2014. Isolation of huperzine a from Huperzia squarrosa (Forst.) Trevis., Lycopodiaceae. Journal of Medicinal Materials

2014

11

Tran Cong Luan, 2014. Studies on antimicrobial activities of extracts and isolated flavonoid compounds from the leaf of Moringa oleifera. Journal of Medicinal Materials

2014

12

Tran Cong Luan, 2014. Anti-cholinesterase Activity of Lycopodium Alkaloids from Vietnamese Huperzia squarrosa(Forst.)Trevis. Molecules

2014

13

Tran Ba   Linh, Steven Sleutel,   Vo Thi Guong,   Le Van Khoa,   Wim M. Cornelis. 2015. Deeper tillage   and root growth   in annual rice-upland   cropping systems result in   improved rice yield   and economic profit   relative to rice monoculture. Soil and tillage research. 154. 44-52.

2015

14

Tran Thi Kieu Trang, Tran Kieu Nga and Phan Thanh Tam, 2015. Solutions improving the students's satisfaction: A case of Tay Do University in Can Tho city, Vietnam. International Research Journal of Marketing and Economics. Vol 2.

2015