BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Về quản lý thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của cán bộ,

giảng viên Trường Đại học Tây Đô

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-ĐHTĐ ngày     tháng   năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy định này điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc quản lý và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bao gồm: tuyển chọn, phê duyệt và giao đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, tổ chức triển khai và kiểm tra thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

2. Quy định này áp dụng đối với các cán bộ, giảng viên làm việc tại Trường Đại học Tây Đô được tuyển chọn và được giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của Trường Đại học Tây Đô.

3. Giảng viên Trường Đại học Tây Đô ngoài công việc giảng dạy 380 tiết chuẩn/năm, phải có hai bài báo khoa học đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học hoặc tạp chí khoa học hoặc có một đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Số giờ nghiên cứu khoa học không được quy đổi từ giờ giảng dạy.

4. Giờ chuẩn nghiên cứu khoa học của giảng viên được quy định như sau:

- Giảng viên có trình độ thạc sĩ: 80 giờ/năm

- Giảng viên có trình độ tiến sĩ/phó giáo sư: 100 giờ/năm

- Giảng viên có trình độ giáo sư: 110 giờ/năm

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: Là đề tài nghiên cứu khoa học do cá nhân hoặc nhóm giảng viên đăng ký, được tuyển chọn, thực hiện và nghiệm thu theo các điều khoản của Quy định này.

2. Cơ quan chủ trì đối với đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường là Trường Đại học Tây Đô.

Điều 3. Yêu cầu đối với đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

1. Có tính khả thi;

2. Có giá trị khoa học;

3. Có giá trị thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhà Trường, phát triển ngành giáo dục, kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, chuyên viên làm việc tại Trường Đại học Tây Đô; Có thể bổ sung giáo trình giảng dạy.

4. Thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường là 12 tháng tính từ khi được phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện. Trong trường hợp trễ hạn có lý do chính đáng, chủ nhiệm đề tài phải làm đơn đề nghị kéo dài thời hạn, nhưng không quá 24 tháng tính từ khi được phê duyệt.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

1. Nguồn kinh phí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường bao gồm:

a. Từ nguồn thu hợp pháp của Trường;

b. Từ hoạt động hợp tác quốc tế;

c. Hỗ trợ của các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu, các tổ chức kinh tế - xã hội;

d. Từ các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Khuyến khích các cá nhân, tập thể, tổ chức thực hiện đề tài bằng kinh phí ngoài ngân sách của Trường.

Điều 5. Tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

1. Mỗi đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường có tối đa không quá 5 thành viên kể cả chủ nhiệm.

2. Các cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường phải có các tiêu chuẩn sau:

a. Là giảng viên, chuyên viên làm việc tại Trường Đại học Tây Đô có trình độ Thạc sĩ trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài;

b. Tại thời điểm tuyển chọn không là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khác thuộc Trường.

Điều 6. Nhiệm vụ của chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

          1. Xây dựng Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường (sau đây gọi tắt là Thuyết minh đề tài);

          2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu theo đúng nội dung và tiến độ ghi trong Thuyết minh đề tài; chấp hành các yêu cầu kiểm tra việc thực hiện đề tài của cơ quan chủ trì;

3. Đảm bảo đề tài không trùng lặp với các đề tài đã và đang triển khai, các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đã được bảo vệ;

4. Báo cáo định kỳ 6 tháng tình hình thực hiện đề tài;

5. Viết báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài;

6. Thanh, quyết toán kinh phí của đề tài theo đúng quy định tài chính hiện hành, chuyển giao tài sản cố định được mua sắm từ kinh phí của đề tài (nếu có) cho cơ quan chủ trì đề tài quản lý sau khi đề tài kết thúc;

7. Trực tiếp báo cáo trước hội đồng đánh giá về kết quả thực hiện đề tài;

CHƯƠNG II

QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Điều 7. Quy trình tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

BƯỚC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ

THỰC HIỆN

THỜI GIAN

1

Thông báo tiếp nhận đề xuất đề tài NCKH

Căn cứ vào định hướng nghiên cứu khoa học được phê duyệt hàng năm của nhà Trường, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (Phòng QLKH & HTQT) soạn thông báo tiếp nhận đề xuất đề tài NCKH của cán bộ, giảng viên và trình Hiệu trưởng ký ban hành.

Phòng QLKH & HTQT

Tháng Mười một

2

Đăng ký đề tài

Cán bộ, giảng viên đề xuất đề tài NCKH. Khoa lập Danh mục đề tài đăng ký và thuyết minh chi tiết đề tài gửi về Phòng QLKH & HTQT.

- Cán bộ,

giảng viên

- Các đơn vị thuộc Trường

- Phòng QLKH & HTQT

Tháng Mười hai

3

Xét duyệt đề tài

- Căn cứ vào Định hướng nghiên cứu khoa học và kinh phí của Nhà trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường xét chọn và đặt hàng đề tài nghiên cứu.

- Hội đồng Khoa

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường

Tháng Mười hai

5

Hội đồng góp ý thuyết minh đề tài

- Chủ nhiệm đề tài báo cáo thuyết minh đề tài nghiên cứu trước Hội đồng chuyên môn để được góp ý hoàn chỉnh.

- Sau khi thuyết minh đề tài được chỉnh sửa,   Phòng QLKH & HTQT đề nghị Ban Giám hiệu ra quyết định phê duyệt đề tài NCKH được thực hiện trong năm.

- Cán bộ,

giảng viên

- Phòng QLKH & HTQT

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường

Tháng 1-3

6

Ký hợp đồng thực hiện đề tài NCKH

Căn cứ vào danh mục đề tài đã được phê duyệt, Phòng QLKH & HTQT lập hợp đồng và mời chủ nhiệm đề tài ký hợp đồng thực hiện đề tài tại Phòng QLKH & HTQT.

- Phòng QLKH & HTQT

- Chủ nhiệm

đề tài

- Ban Giámhiệu

Tháng Năm

7

Thực hiện đề tài và theo dõi tiến độ

- Chủ nhiệm đề tài triển khai thực hiện.

- Chủ nhiệm đề tài nhận kinh phí tại Phòng Tài chính-Kế hoạch theo tiến độ ghi trên hợp đồng.

- Chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ theo mẫu về Phòng QLKH & HTQT sau mỗi 6 tháng.

- Phòng QLKH & HTQT báo cáo tiến độ với Hiệu trưởng.

- Trong quá trình thực hiện, nếu chủ nhiệm đề tài nhận thấy không thể hoàn thành đúng tiến độ hoặc không thể hoàn thành đề tài thì phải viết đơn xin gia hạn hoặc xin hủy hợp đồng và hoàn lại toàn bộ hoặc một phần kinh phí đã tạm ứng, dựa trên giải trình về khối lượng công việc đã thực hiện của nhóm.

- Chủ nhiệm

đề tài

- Phòng QLKH & HTQT

Tháng Sáu

8

Nghiệm thu và thanh quyết toán

- Sau khi hoàn thành đề tài, công bố kết quả của đề tài trên tạp chí khoa học chuyên ngành, chủ nhiệm đề tài đề nghị báo cáo nghiệm thu đề tài.

- Phòng QLKH & HTQT tổng hợp và trình Hiệu trưởng ký quyết định nghiệm thu, bố trí thời gian để tiến hành nghiệm thu.

- Các chủ nhiệm đề tài tiến hành quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định.

- Đối với đề tài được nghiệm thu nhưng không đạt, chủ nhiệm đề tài phải hoàn trả toàn bộ kinh phí hoặc một phần kinh phí thực hiện đề tài đã cấp, dựa trên giải trình về khối lượng công việc.

- Chủ nhiệm

đề tài

- Phòng QLKH & HTQT

- Hội đồng nghiệm thu

Sau 12 tháng ký hợp đồng

9

Công bố kết quả và ứng dụng

Các đơn vị tổng hợp báo cáo về việc công bố kết quả (đăng tạp chí khoa học trong và ngoài nước), ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

- Chủ nhiệm

đề tài

- Phòng QLKH & HTQT

- Các đơn vị có liên quan

Ba tháng đến sáu tháng sau khi nghiệm thu đề tài

Điều 8. Tiêu chí tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

1. Việc tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường được tiến hành dựa vào kết quả đánh giá các tiêu chí được thể hiện trong hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

2. Tiêu chí đánh giá tuyển chọn bao gồm:

a. Tổng quan kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước ứong lĩnh vực đề tài;

b. Mục tiêu, tính cấp thiết, phương pháp nghiên cứu;

c. Nội dung nghiên cứu và đề cương chi tiết;

d. Sản phẩm và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu;

e. Tiến độ thực hiện;

f. Kinh nghiệm nghiên cứu, những thành tích nổi bật của cá nhân đăng ký chủ trì đề tài, những người tham gia thực hiện đề tài;

g. Tính hợp lý của dự toán kinh phí đề nghị.

Điều 9. Phê duyệt, giao đề tài và ký hợp đồng triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Trường

1. Căn cứ kết quả tuyển chọn, Hiệu trưởng phê duyệt danh mục đề tài và danh sách cá nhân chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

2. Căn cứ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm và từ nguồn thu khác của nhà Trường, Hiệu trưởng quyết định kinh phí cấp cho từng đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường được giao thực hiện trong năm đó.

3. Căn cứ quyết định phê duyệt danh mục và kinh phí cấp cho từng đề tài, Phòng QLKH & HTQT biên soạn hợp đồng triển khai nhiệm vụ nghiên cứu với chủ nhiệm đề tài trình Hiệu trưởng ký.

                                                      

Chương III

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ KIỂM TRA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Điều 10. Điều chỉnh, bổ sung thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

1. Khi cần điều chỉnh, bổ sung thuyết minh đề tài thì chủ nhiệm đề tài phải báo cáo Phòng QLKH & HTQT bằng văn bản kèm theo Bổ sung thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

2. Việc điều chỉnh, bổ sung thuyết minh đề tài chỉ được xem xét phê duyệt khi có một trong những lý do sau:

a. Thời gian để triển khai thực hiện đề tài chưa quá 1/2 tổng thời gian thực hiện.

b. Chủ nhiệm đề tài bị ốm nặng, đi công tác nước ngoài dài hạn, chuyển công tác có giấy xác nhận.

c. Cần thay đổi nội dung, tiến độ, sản phẩm, kinh phí để đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.

d. Lý do khác được Hiệu trưởng chấp thuận.

3. Hiệu trưởng phê duyệt bổ sung thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trên cơ sở xem xét hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thuyết minh đề tài.

Điều 11. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

1. Trong thời gian thực hiện, chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện đề tài định kỳ cho Phòng QLKH & HTQT 6 tháng 01 lần.

2. Trường hợp đột xuất, chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của Nhà Trường.

Điều 12. Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

1. Phòng QLKH & HTQT lưu trữ thông tin của các đề tài nghiên cứu khoa học. Phòng QLKH & HTQT theo dõi và gửi thông báo đến chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ thực hiện sau 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thực hiện đề tài. Nội dung kiểm tra gồm tiến độ thực hiện, nội dung nghiên cứu, và việc sử dụng kinh phí của đề tài so với Thuyết minh đề tài.

2. Trước khi hết hạn thực hiện đề tài 2 tháng, Phòng QLKH & HTQT có thông báo gửi đến chủ nhiệm đề tài nhắc nhở về thời hạn báo cáo nghiệm thu đề tài để chủ nhiệm chuẩn bị và hoàn thành đúng kế hoạch.

3. Phòng QLKH & HTQT báo cáo kết quả định kỳ cho Ban Giám hiệu.

Điều 13. Thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường sẽ bị thanh lý nếu có một trong các trường hợp sau:

a. Có văn bản đề nghị thanh lý của chủ nhiệm đề tài;

b. Có kết luận kiểm tra của Nhà trường yêu cầu thanh lý;

c. Có kết quả đánh giá của hội đồng đánh giá nghiệm thu ở mức "Không đạt";

d. Thời gian thực hiện đã quá 12 tháng mà không có đề nghị gia hạn thời gian.

2. Hội đồng thanh lý đề tài có 05 thành viên trở lên, gồm các thành viên là đại diện lãnh đạo Nhà trường, đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch, đại diện Phòng QLKH & HTQT, nhà khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.

Chương IV

ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Điều 14. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện đề tài

1. Sau khi hoàn thành nội dung nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài nộp cho Phòng QLKH & HTQT báo cáo tổng kết đề tài và các sản phẩm, tài liệu theo Thuyết minh đề tài để tổ chức đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

2. Hồ sơ đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường gồm:

a. Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt đề tài;

b. Các sản phẩm, tài liệu theo Thuyết minh đề tài (nếu có).

3. Hiệu trưởng xem xét và ra quyết định thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài.

Điều 15. Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

1. Hội đồng đánh giá nghiệm thu có 05 thành viên Bao gồm các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứuvà đại diện Phòng QLKH & HTQT.

2. Hội đồng gồm chủ tịch, thư ký, 2 phản biện và uỷ viên.

3. Thành viên hội đồng là các nhà khoa học, chuyên gia có uy tín, khách quan, có trình độ chuyên môn phù hợp và am hiểu lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. Thành viên hội đồng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả đánh giá nghiệm thu đề tài.

4. Chủ nhiệm đề tài và những thành viên tham gia nghiên cứu không tham gia hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài.

Điều 16. Nội dung đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

1. Mức độ đáp ứng mục tiêu, nội dung, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu, sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, sản phẩm ứng dụng so với đăng ký trong Thuyết minh đề tài;

2. Giá trị khoa học và giá trị ứng dụng của kết quả nghiên cứu;

3. Thời gian và tiến độ thực hiện đề tài;

4. Chất lượng báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài về nội dung, hình thức, cấu trúc văn bản và phương pháp trình bày.

Điều 17. Tổ chức họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

1. Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường được tổ chức họp trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày ký quyết định thành lập hội đồng.

2. Hội đồng tiến hành họp khi có mặt từ 2/3 số thành viên trở lên, có nhận xét của 2 phản biện và chỉ được vắng mặt 1 phản biện.

3. Chương trình họp hội đồng gồm:

a. Thư ký đọc quyết định thành lập hội đồng, giới thiệu thành phần hội đồng và các đại biểu tham dự.

b. Chủ tịch hội đồng chủ trì phiên họp của hội đồng.

c. Thư ký hội đồng ghi Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

d. Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài.

e. Các phản biện đọc nhận xét và nêu câu hỏi.

f. Các thành viên hội đồng phát biểu ý kiến góp ý và nêu câu hỏi.

g. Chủ nhiệm đề tài trả lời câu hỏi.

h. Trao đổi chung.

i. Các thành viên hội đồng đánh giá độc lập bằng cách cho điểm theo từng nội dung của Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

j. Hội đồng họp riêng để đánh giá và thống nhất kết luận.

k. Chủ tịch hội đồng công bố kết quả đánh giá nghiệm thu đề tài.

Điều 18. Xếploại đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

1. Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường cho điểm xếp loại đề tài theo 5 mức: Xuất sắc, Tốt, Khá, Đạt và Không đạt.

2. Xếploại đề tài căn cứ vào điểm trung bình cuối cùng của các thành viên hội đồng có mặt theo thang 100 điểm: Xuất sắc: 95-100 điểm; Tốt: 85-94 điểm; Khá: 70-84 điểm; Đạt: 50-69 điểm; Không đạt: dưới 50 điểm.

Điều 19. Xử lý kết quả đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

1. Sau khi hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường họp, chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến hội đồng đánh giá nghiệm thu.

2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của hội đồng đánh giá nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài có trách nhiệm quyết toán kinh phí thực hiện đề tài, công bố kết quả nghiên cứu của đề tài trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 20. Kinh phí hoạt động của các hội đồng và hoạt động kiểm tra thực hiện đề tài

Kinh phí hoạt động của hội đồng tuyển chọn, hội đồng đánh giá nghiệm thu và hoạt động kiểm tra thực hiện đề tài được chi từ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ do nhà Trường quy định.

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 21. Khen thưởng

Các đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có đăng bài trên Tạp chí khoa học sẽ được Nhà trường ưu tiên, tạo điều kiện để triển khai thực hiện và là một trong các tiêu chuẩn xét thi đua khen thường khi tổng kết năm học.

Điều 22. Quy định về liêm chính trong nghiên cứu khoa học

- Cán bộ, giảng viên và sinh viên phải tuyệt đối thực hiện nghiêm túc đạo đức, liêm chính trong quá trình nghiên cứu khoa học, thực hiện các hoạt động học thuật tại Trường.

- Phải chủ động tìm hiểu và tránh các hành vi vi phạm liêm chính học thuật, nghiên cứu khoa học và nghiêm túc tuân thủ luật sở hữu trí tuệ.

Điều 24. Xử lý vi phạm

1. Các cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu được giao theo Thuyết minh đề tài sẽ bị xử lý theo hình thức thanh lý và phải bồi hoàn kinh phí được cấp, đồng thời sẽ không được đăng ký làm chủ nhiệm đề tài cấp Trường trong thời gian 02 năm tiếp theo.

2. Cán bộ, giảng viên không hoàn thành giờ nghiên cứu khoa học theo quy định sẽ không được xem xét trong thi đua khen thưởng theo quy định của Nhà trường.

3. Cá nhân vi phạm các quy định này, tùy tính chất và mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

HIỆU TRƯỞNG


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                     


PHIẾU ĐỀ XUẤT

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 20...

ĐƠN VỊ: …

 1. 1.Tên đề tài
 2. 2.Thuộc chương trình (nếu có)
 3. 3.Giải trình về tính cấp thiết
 4. 4.Tính mới của đề tài:
 5. 5.Mục tiêu nghiên cứu
 6. 6.Nội dung:
 7. 7.Phương pháp nghiên cứu chính
 8. 8.Sản phẩm của đề tài:
 9. 9.Khả năng và địa chỉ ứng dụng:
 10. 10.Nhu cầu kinh phí thực hiện đề tài:                        (Bằng chữ :..)
 11. 11.Thời gian thực hiện:
 12. 12.Tên cá nhân đề xuất, địa chỉ, điện thoại, email:
 13. 13.Thông tin khác (nếu có):

                                                          

DUYỆT

TRƯỞNG PHÒNG/KHOA/TRUNG TÂM

Ngày   tháng       năm 20..

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

DUYỆT

BAN GIÁM HIỆU

DUYỆT

PHÒNG QLKH – HTQT


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ


THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 20…

1. TÊN ĐỀ TÀI (In đậm, viết thường)

3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU                                  

Tự nhiên

 

   Kỹ thuật

 

Môi trường

 

Kinh tế; XH-NV

 

Nông Lâm

 

ATLĐ

 

Giáo dục

 

Y Dược

 

Sở hữu

trí tuệ

 

4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU

bản

Ứng

dụng

Triển

khai

                 
                 

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN                    ......... tháng

                             Từ tháng   …     năm   ...         đến   tháng …     năm ...

6. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

             Họ và tên: (In đậm)          

             Chức danh khoa học:                                                  

             Địa chỉ cơ quan:                                              

             Điện thoại cơ quan:                                        

             Di động:                                                    

Học vị:

Năm sinh:

Địa chỉ nhà riêng:

Điện thoại nhà riêng:      

E-mail:

7. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI (cần ghi rõ nhiệm vụ của từng người, kể cả chủ nhiệm đề tài, nhiệm vụ phải phù hợp với nội dung ở Mục 14.2 ; chủ nhiệm phải là người thực hiện những nội dung quan trọng)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác và

lĩnh vực chuyên môn

Nội dung nghiên cứu cụ thể   được giao

Chữ ký

1

2

3

       

8. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH (cần ghi rõ tên, địa chỉ liên hệ của đơn vị phối hợp; nội dung phối hợp phải phù hợp với nội dung ở Mục 14.1; ghi rõ tên, chức vụ của người đại diện; Tốt nhất là có văn bản đồng ý của đơn vị phối hợp do người đại diện ký gửi kèm theo Thuyết minh)

Tên đơn vị

trong và ngoài nước

Nội dung phối hợp nghiên cứu

Họ và tên người đại diện đơn vị

     

9. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

9.1. Ngoài nước (phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình có liên quan ngoài nước và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)

9.2. Trong nước (phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình có liên quan ở Việt Nam và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)

9.3. Danh mục tài liệu tham khảo của đề tài. Trong đó có danh mục các công trình đã công bố của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu liên quan đến đề tài.

9.4. Danh mục tài liệu tham khảo của đề tài (Ghi như sau: Tác giả, năm.
Tên bài viết. Tên đầy đủ của tạp chí, quyển/số: trang bài viết)

VD: Nguyễn Duy Cần, Lê Văn Dũng, Trần Huỳnh Khanh, 2013. Đánh giá hiệu quả
kinh tế xã hội của mô hình canh tác bắp rau theo GlobalGAP tại An Giang. Tạp chí
Khoa học, Trường ĐHCT. 25: 37-44

10. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trên cơ sở tổng quan tình hình NC, tồn tại của các công trình đã công bố, vấn đề trở ngại đưa đến sự cần thiết, ý nghĩakhoa học và thực tiễn của đề tài.

11. MỤC TIÊU NGHIÊN CÚU

12. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

12.1. Đối tượng nghiên cứu

12.2. Phạm vi nghiên cứu (Nêu rõ giới hạn nội dung, thời gian, không gian )

13. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logic, cần thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra.

14. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nêu chi tiết phương pháp nghiên cứu của đề tài (trình bày dưới dạng đề cương nghiên cứu chi tiết)

STT

Các nội dung, công việc

thực hiện

Sản phẩm

Thời gian

(bắt đầu-kết thúc)

Người thực hiện

1

2

3

Ghi rõ các nội dung NC cần thực hiện, phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài, là căn cứ để xây dựng dự toán kinh phí cho đề tài, là căn cứ để kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài; đánh giá mức độ hoàn thành của đề tài khi nghiệm thu.

Phù hợp với mục 14.1

Phù hợp với cột (2)

Phù hợp với Mục 5.

Phù hợp với Mục 7.

15. SẢN PHẨM (đánh dấu vào bảng phân loại sản phẩm)

15.1 Sản phẩm khoa học

            Sách chuyên khảo                 Bài báo đăng tạp chí nước ngoài

               Sách tham khảo                       Bài báo đăng tạp chí trong nước

                                                                 Bài đăng kỷ yếu hội thảo trong ngoài nước

15.2 Sản phẩm đào tạo

         Nghiên cứu sinh                               Cao học                               Đại học

                                      

15.3 Sản phẩm ứng dụng

Mẫu

 

Vật liệu                          

 

Thiết bị máy móc            

 

Giống cây trồng      

 

Giống vật nuôi        

 

Qui trình công nghệ      

 

Tiêu chuẩn              

 

Đề án                      

 

Sơ đồ, bản thiết kế                              

 

Tài liệu dự báo        

 

Chương trình máy tính    

 

Luận chứng kinh tế  

 

Phương pháp

 

Báo cáo phân tích

 

Bản kiến nghị                      

 

Dây chuyền công nghệ

   

15.4 Các sản phẩm khác:

15.5 Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm

Stt

Tên sản phẩm

Số lượng

Yêu cầu khoa học

1

2

3

Ghi rõ tên từng sản phẩm về khoa học, đào tạo, ứng dụng, sản phẩm khác với các đặc tính (chỉ tiêu) cơ bản cần đạt được.

Không nên đồng nhất Báo cáo tổng kết đề tài với sản phẩm của đề tài.

- Quy trình CN …, mẫu …

- Bản kiến nghị về …:

- Bài báo: có minh chứng được công bố.

- Đào tạo: có minh chứng đã bảo vệ thành công

   

16. HIỆU QUẢ (giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội)

17. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

18. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Tổng kinh phí:

Trong đó:

   Ngân sách Nhà trường:                               Các nguồn kinh phí khác:

   Nhu cầu kinh phí từng năm:

                   - Năm ...                                                             - Năm …

Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu ở Mục 14)                  Đơn vị tính: ngàn đồng

Stt

Khoản chi, nội dung chi

Tổng

kinh phí

Nguồn kinh phí

Ghi chú

Kinh phí từ Nhà trường

Các nguồn khác

I

Chi công lao động tham gia trực tiếp thực hiện đề tài

       
 

Chi công lao động của cán bộ khoa học, nhân viên kỹ thuật trực tiếp tham gia thực hiện đề tài

       
 

Chi công lao động khác phục vụ triển khai đề tài

       

II

Chi mua nguyên nhiên vật liệu

       
 

Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, tạp chí tham khảo, tài liệu kỹ thuật, bí quyết công nghệ, tài liệu chuyên môn, các xuất bản phẩm, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác nghiên cứu

       

III

Chi khác

       

Công tác phí

       
 

Hội nghị, hội thảo khoa học

       
 

Văn phòng phẩm, in ấn, dịch tài liệu

       
 

Phí xác lập quyền sở hữu trí tuệ

       
 

Chi khác liên quan trực tiếp đến đề tài

       
 

Tổng cộng

       
                                     

KHOA, VIỆN, TRUNG TÂM                                                  

Cần Thơ, ngày   tháng    năm 20..

Chủ nhiệm đề tài

PHÒNG QLKH - HTQT

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT


DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ

THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CẤP TRƯỜNG từ năm 20 đến 20.....

 1. Tên đ tài:
 2. Chủ nhiệm đề tài: ..............................................................................................................

Đơn vị: ..............................................................................

Tổng kinh phí đề nghị: ......................................................đồng

ĐVT: đồng

TT

LIỆT KÊ CHI TIẾT CÁC KHOẢN CHI

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

1

Vật tư, thiết bị, hóa chất thí nghiệm, nguyên vật liệu:

       

2

Công tác phí, chi phí điều tra:

(yêu cầu khi lập phải ghi đầy đủ số ngày, số người, số lần, địa điểm…..)

       

3

Thuê khoán chuyên môn:

(yêu cầu khi lập phải ghi đầy đủ cơ sở để tính số tiền của từng hợp đồng)

       

4

Văn phòng phẩm, mua tài liệu, dịch tài liệu, in ấn hoàn chỉnh công trình:

       

5

Chi phí khác

       
 

TỔNG CỘNG

       

Bằng chữ: .................................................................................................................................................................................................................................

Ghi chú: 1. Cơ cấu các khoản chi hợp lý theo lĩnh vực chuyên ngành nghiên cứu.

2. Liệt kê chi tiết các khỏan chi rõ ràng, chính xác tại các cột (không ghi chung chung).

                                                                                                                                 

                                                                                                  Cần Thơ, ngày   tháng    năm 20..

            KHOA, VIỆN, TRUNG TÂM                                                    Chủ nhiệm đề tài

                 PHÒNG QLKH - HTQT                                               BAN GIÁM HIỆU DUYỆT


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                                Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                    

                                                                               Cần Thơ, ngày       tháng     năm 20

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

I. Thông tin chung

 1. Tên đề tài
 2. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: .......................................................................................
 3. Đơn vị: ......................................................................................................................
 4. Nội dung đăng ký của đề tài: .....................................................................................

.........................................................................................................................................

 1. Nội dung triển khai năm 20... theo hợp đồng số : …. như sau:

........................................................................................................................................

 1. Thời gian nghiên cứu: từ tháng.....năm 20.... đến tháng......năm 20...
 2. Kinh phí được duyệt trong năm 20… là: ……… đồng, đã nhận tạm ứng ... đồng.

II. Nội dung đã làm và sản phẩm đã có:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

III. Nội dung chưa hoàn thành (theo hợp đồng) nguyên nhân là do:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

IV. Kinh phí đã chi cho nội dung thực hiện: (liệt kê cụ thể theo dự toán kinh phí thực hiện đề tài NCKH năm 20….những phần đã thực hiện)

TT

Nội dung đã thực hiện

Số tiền

Ghi chú

       
       
       
 

Tổng cộng

   

V. Đề nghị:

-       Tạm ứng kinh phí lần 2: ........................ đồng

-       Đề nghị khác: .................................................................................................................

Phòng QLKH - HTQT               Xác nhận của đơn vị                 Chủ nhiệm đề tài


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                           

                                                                            Cần Thơ, ngày......tháng......... năm   20....

GIẤY GIA HẠN

ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG

Kính gởi: - Ban Giám hiệu

       - Phòng QLKH - HTQT

                                            

- Họ tên người xin gia hạn: ...........................................................................................

- Đơn vị: ...........................................................................................................................

- Tên đề tài:

..............................................................................................................................................

- Thời gian đăng ký thực hiện bắt đầu từ: tháng …năm …đến tháng …… năm ……

- Thời gian gia hạn từ: tháng......... năm .. đến tháng ..............năm........

- Nội dung gia hạn:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

- Lý do: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

- Kinh phí chuyển theo phần gia hạn (nếu có): ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Phòng QLKH - HTQT               Xác nhận của đơn vị                 Chủ nhiệm đề tài


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                               Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                    

                                                                            Cần Thơ, ngày ......tháng. ........ năm 20....

ĐƠN XIN KHÔNG THỰC HIỆN

ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

           

Kính gởi: -   Ban Giám Hiệu

-    Phòng QLKH - HTQT

- Họ tên chủ nhiệm đề tài: .....................................................................................................

- Đơn vị: .................................................................................................................................

- Hợp đồng số: .......................................................................................................................

- Tên đề tài: ............................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Thời gian đăng ký thực hiện bắt đầu từ: ..............................đến..........................................

- Kinh phí đã nhận: ................................................................................................................

- Nay xin không thực hiện đề tài trên vì lý do:

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

- Kinh phí phải hoàn lại (nếu có): ...........................................................................................

           Chủ nhiệm đề tài                                                               Thủ trưởng đơn vị

       Ban Giám Hiệu Duyệt                                                             Phòng QLKH - HTQT        


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                        Độc lập - Tự do -   Hạnh phúc

                                                                            Cần Thơ, ngày       tháng       năm 20

ĐƠN XIN BÁO CÁO NGHIỆM THU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Kính gởi: Phòng QLKH - HTQT

1. Họ và tên chủ nhiệm đề tài

2. Mã số đề tài (hoặc số hợp đồng):

3. Tên đề tài:

4. Cơ quan chủ trì:

5. Thời gian thực hiện:

6. Hợp đồng số:

Nay xin đề nghị nghiệm thu đề tài, danh sách các thành viên Hội đồng bao gồm:  

STT

Họ và tên

(Ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác

Chức vụ trong HĐ

     

Chủ tịch

     

Phản biện 1

     

Phản biện 2

     

Ủy viên

     

Thư ký

Trân trọng kính chào.

         Phòng QLKH - HTQT                        Thủ trưởng đơn vị                 Chủ nhiệm đề tài

                                                                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)