BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc

 

                                        Cần Thơ, ngày       tháng      năm 2018

               

     QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

(Ban hành kèm theo Quyết định số  /QĐ-ĐHTĐ ngày  tháng năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô)

Chương I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (QLKH & HTQT) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Đô, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu và Hội đồng quản trị nhà Trường.

Điều 2. Chức năng

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về quản lý và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học trong Trường. Tham mưu và là đầu mối điều phối các hoạt động đối ngoại của trường và các đơn vị trong trường về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Phòng QLKH & HTQT là đầu mối liên hệ để áp dụng các kết quả NCKH vào thực tế, CGCN, tạo doanh thu.

Chương II. NHIỆM VỤ

Điều 3. Nhiệm vụ

1. Nhiệm vụ quản lý khoa học

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và tổng hợp báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường. Đầu mối xúc tiến các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học.

- Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong Trường.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các buổi seminar, hội thảo khoa học.

- Quản lý và phát triển Tạp chí khoa học của Trường.

- Tham gia Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường.

- Quản lý công tác nghiệm thu, thẩm định giáo trình, sách, xuất bản phẩm, phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Tham mưu cho HĐQT và Ban Giám hiệu về tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, phối hợp bổ sung chỉnh sửa quy định về trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học.

  2. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến tham quan và làm việc.

- Chuẩn bị, tổ chức và tham gia các buổi làm việc của Ban Giám hiệu với các đoàn khách nước ngoài.

- Phối hợp tổ chức các hội thảo quốc tế về nghiên cứu khoa học và đào tạo.

- Tham gia xây dựng và quản lýcác dự án quốc tế, các chương trình liên kết đào tạo.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý tình nguyện viên và sinh viên quốc tế đến làm việc tại trường.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động hợp tác quốc tế của trường cho Ban Giám hiệu và các cơ quan có liên quan.

Chương III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Phòng QLKH & HTQT có 3 nhân sự gồm 1 Trưởng phòng, 1 Phó Trưởng phòng và 1 Chuyên viên.

Điều 5. Phân công nhiệm vụ của Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

TT

Chức vụ

Các lĩnh vực công việc được giao phụ trách

1

Trưởng Phòng

-Tham mưu Ban Giám hiệu hoạch định kế hoạch NCKH & HTQT của nhà trường nhằm nâng cao năng lực NCKH & HTQT và chất lượng đào tạo.

- Quản lý chung về hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác biên soạn và xuất bản giáo trình hằng năm của nhà trường.

- Quản lý và phát triển Tạp chí khoa học của Trường. Viết bài báo khoa học đăng trên các Tạp chí khoa học.

- Tham gia công tác kiểm định chất lượng và đánh giá giáo dục của Trường.

- Tham gia công tác đánh giá năng lực giảng viên, dự giờ giảng dạy.

- Quản lý và phát triển công tác hợp tác quốc tế về NCKH và liên kết đào tạo với các trường đại học quốc tế.

2

Phó Trưởng Phòng

- Thực hiện công tác hợp tác quốc tế: Liên hệ, đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến công tác và làm việc tại Trường

- Chủ động tìm kiếm cơ hội hơp tác đào tạo với các cơ sở giáo dục nước ngoài nhằm nâng cao năng lực đào tạo và uy tín của Nhà trường

- Tham gia xây dựng các chương trình liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục nước ngoài

 - Hỗ trợ quản lý tình nguyện viên nước ngoài đến học tập, công tác tại Trường

- Hỗ trợ công tác tổ chức hội thảo quốc tế

- Thực hiện các công việc khác do Nhà trường giao phó

3

Chuyên viên

- Theo dõi và quản lý các đề tài NCKH trong và ngoài Trường và các công việc liên quan đến NCKH

 - Theo dõi và quản lý công tác biên soạn và xuất bản giáo trình của cán bộ và giảng viên của Trường

 - Thực hiện công tác báo cáo thường xuyên về NCKH & HTQT cho các cơ quan quản lý như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo

 - Hỗ trợ công việc xây dựng đề án đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

- Tham gia công tác kiểm định chất lượng và đánh giá giáo dục của Trường

- Hỗ trợ công tác xin giấy phép tổ chức hội thảo khoa học, hội thảo quốc tế

- Thực hiện các công việc khác do Nhà trường giao phó

Chương IV. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Chế độ làm việc

1. Trưởng Phòng phụ trách, điều hành các hoạt động của Phòng và phụ trách những công tác trọng tâm. Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh. 

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội dung chuyên môn, Phó Trưởng phòng trình Trưởng phòng quyết định các vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.

Điều 7. Chế độ sinh hoạt hội họp

1. Hàng tháng, lãnh đạo Phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.

2. Lãnh đạo Phòng tổ chức họp định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất để phổ biến, bàn bạc, đôn đốc cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

3. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Phòng chuẩn bị chu đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của Phòng.

Điều 8. Mối quan hệ công tác

1. Quan hệ làm việc trong nội bộ Phòng

- Trưởng Phòng QLKH & HTQT là lãnh đạo trực tiếp của đơn vị, thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Phó Trưởng Phòng thay mặt Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ công tác theo phân công của Trưởng Phòng.

- Phó Trưởng Phòng thường xuyên báo cáo Trưởng Phòng tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chuyên viên Phòng phải chấp hành sự phân công, phân nhiệm của Nhà trường và lãnh đạo Phòng. Mọi bất đồng ý kiến của cá nhân được giải quyết theo trình tự từ cơ sở.

2. Quan hệ làm việc đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu

Phòng QLKH & HTQT chịu sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

3. Quan hệ làm việc đối với các đơn vị trực thuộc: Phòng, Khoa, Trung tâm, Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên.

Khi các đơn vị trực thuộc: Phòng, Khoa, Trung tâm, Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng Phòng có trách nhiệm hướng dẫn, trình bày, giải quyết hoặc trình Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.

Chương V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng QLKH & HTQT Trường Đại học Tây Đô có trách nhiệm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyền hạn, trách nhiệm của Phòng phù hợp với đặc điểm hoạt động của Trường, trình Ban Giám hiệu, Hội đồng quản trị quyết định để thi hành.

Điều 10. Trưởng Phòng QLKH & HTQT và Trưởng các đơn vị liên quan thuộc Trường Đại học Tây Đô có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng QLKH & HTQT sau khi được Ban Giám hiệu, Hội đồng quản trị quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì có đề xuất, kiến nghị với Ban Giám hiệu, Hội đồng quản trị xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.

                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG