Tải mẫu file đính kèm

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

  PHÒNG QLKH - HTQT

           

HƯỚNG DẪN

QUY TRÌNH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

-------------------------------

  1. Chủ nhiệm đề tài nộp cho Phòng QLKH - HTQT Đơn xin báo cáo nghiệm thu đề tài và 01 quyển báo cáo tổng kết theo đúng format quy định (kèm theo minh chứng sản phẩm bài báo đã được đăng, minh chứng sản phẩm đào tạo trong báo cáo tổng kết).
  2. Phòng QLKH - HTQT lập, trình BGH ký quyết định nghiệm thu.
  3. Chủ nhiệm đề tài nhận Quyết định nghiệm thu từ Phòng QLKH - HTQT và tổ chức nghiệm thu.
  4. Trước khi nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài cần gửi cho Thành viên Hội đồng các hồ sơ gồm:

-       Quyết định nghiệm thu đề tài

-       Báo cáo tổng kết đề tài (format đúng theo mẫu quy định).

-       Phiếu Nhận xét đánh giá kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường (theo mẫu).

-       01 quyển báo cáo tổng kết theo đúng format quy định

  1. Chủ nhiệm đề tài thống nhất với các Thành viên hội đồng về thời gian và địa điểm nghiệm thu.
  2. Chủ nhiệm đề tài thông báo thời gian và địa điểm nghiệm thu chính thức cho Phòng QLKH - HTQT (có thể thông tin bằng văn bản hoặc qua địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
  3. Sau khi nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh báo cáo nghiệm thu theo góp ý của Hội đồng và nộp về Phòng QLKH - HTQT các sản phẩm:

-       01 quyển báo cáo nghiệm thu, format đúng quy định,

-       01 file nội dung báo cáo tổng kết, trật tự theo đúng như bản in.

-       Thời gian nộp sản phẩm: chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày nghiệm thu.