PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điện thoại: 07103.527 896

 

GS.TS. Võ Thị Gương, Trưởng phòng

Số điện thoại: 0918.494.775        Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Võ Văn Sĩ, Chuyên viên

Số điện thoại: 0907.26.1080        Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.