PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điện thoại: 02923.527.896

 

1. GS.TS. Võ Thị Gương, Trưởng phòng

Số điện thoại: 0918.494.775

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

2. Ths. Võ Văn Sĩ, Chuyên viên

Điện thoại: 0907.26.1080        

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

3. Ths. Võ Tô Châu, Chuyên viên

Điện thoại: 01256.218.218        

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..