QUY TRÌNH XÉT DUYỆT VÀ THỰC HIỆN

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số 233 /QĐ-ĐHTĐ ngày 11 tháng 5 năm 2016

của Hiệu trường Trường Đại học Tây Đô)

BƯỚC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ

THỰC HIỆN

THỜI GIAN

1

Thông báo tiếp nhận đềxuất đề tài NCKH

Căn cứ vào định hướng nghiên cứu khoa học được phê duyệt hàng năm của nhà trường, Phòng QLKH & HTQT thông báo tiếp nhận đề xuất đề tài NCKH của cán bộ, giảng viên trường

Phòng QLKH & HTQT

Tháng Giêng

2

Đăng ký đề tài

Cán bộ, giảng viên đăng ký đề xuất đề tài NCKH. Khoa lập Danh mục đề tài đăng ký gửi về Phòng QLKH & HTQT

- Cán bộ, giảng viên

- Các đơn vị thuộc trường

- Phòng QLKH &HTQT

Tháng Ba

3

Kiểm tra, đánh giá

Phòng QLKH & HTQT tổnghợp, báo cáo Ban Giám hiệu xem xét và thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài.

Phòng QLKH & HTQT

Tháng Ba

4

Xét duyệt đề tài

- Căn cứ vào Định hướng nghiên cứu khoa học và kinh phí của Nhà trường, Hội đồng Khoa, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường xét chọn và đặt hàng đề tài nghiên cứu.

- Trên cơ sở danh sách đề tài được xét duyệt, giảng viên xây dựng thuyết minh chi tiết đề tài.

- Hội đồng Khoa

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường

Tháng Tư

5

- Giảng viên báo cáo thuyết minh đề tài nghiên cứu trước Hội đồng chuyên môn (Hội đồng Khoa học và Đào tạo) để được góp ý hoàn chỉnh.

- Sau khi thuyết minh đề tài được chỉnh sửa,  Phòng QLKH & HTQT đề nghị Ban Giám hiệu ra quyết định phê duyệt đề tài NCKH được thực hiện trong năm

- Cán bộ, giảng viên

- Phòng QLKH & HTQT

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường

Tháng Năm

6

Ký hợp đồng thực hiện đề tài NCKH

Căn cứ vào danh mục đề tài đã được phê duyệt, Phòng QLKH & HTQT lập hợp đồng và mời chủ nhiệm đề tài ký hợp đồng thực hiện đề tài tại phòng QLKH & HTQT

- Phòng QLKH & HTQT

- Chủ nhiệm đề tài

- Ban Giám hiệu

Tháng Năm

7

Thực hiện đề tài và theo dõi tiến độ

- Chủ nhiệm đề tài triển khai thực hiện.

- Chủ nhiệm đề tài nhận kinh phí tại PhòngTài chính-Kế hoạch theo tiến độ ghi trên hợp đồng

 - Chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ theo mẫu về phòng QLKH & HTQT sau mỗi 3 tháng.

- Phòng QLKH & QHQT báo cáo tiến độ với Hiệu trưởng

- Trong quá trình thực hiện, nếu chủ nhiệm đề tài nhận thấy đề tài không thể hoàn thành đúng tiến độ hoặc không thể hoàn thành đề tài thì phải viết đơn xin gia hạn hoặc xin hủy hợp đồng và hoàn lại toàn bộ hoặc một phần kinh phí thực hiện đề tài đã tạm ứng, dựa trên giải trình về khối lượng công việc đã thực hiện của nhóm.

- Chủ nhiệm đề tài

- Phòng QLKH & HTQT

Tháng Sáu

8

Nghiệm thu và thanh quyết toán

- Sau khi hoàn thành đề tài, chủ nhiệm đề tài đề nghị báo cáo nghiệm thu đề tài.

-Phòng QLKH-HTQT tổng hợp và trình Hiệu trưởng ký quyết định nghiệm thu, bố trí thời gian để tiến hành nghiệm thu.

- Các chủ nhiệm đề tài tiến hành quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định.

- Đối với đề tài được nghiệm thu nhưng không đạt, chủ nhiệm đề tài phải hoàn trả toàn bộ kinh phí hoặc một phần kinh phí thực hiện đề tài đã cấp, dựa trên giải trình về khối lượng công việc.

- Chủ nhiệm đề tài

- Phòng QLKH & HTQT

- Hội đồng nghiệm thu

Sau 12 -18 tháng

9

Công bố kết quả và ứngdụng

Các đơn vị tổng hợp báo cáo về việc công bố kết quả (đăng tạp chí khoa học trong và ngoài nước), ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

- Chủ nhiệm đề tài

- Phòng QLKH & HTQT

- Các đơn vị có liên quan

Ba tháng đến một năm sau khi nghiệm thu đề tài