Phòng QLKH&HTQT xin thông báo về việc viết bài báo và tham dự hội thảo quốc gia lần thứ 20 "Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông". Hạn cuối gửi bài 30/7/2017.

Vui lòng xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm. 

Trân trọng,