Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế kính gửi Thông báo về việc gửi đề xuất đề tài NCKH cấp tỉnh của Tỉnh An Giang.
Hạn chót gửi đề xuất vào ngày 28-2-2020
(Vui lòng xem chi tiết trong file Thông báo đính kèm hoặc tại trang web của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang theo đường link: http://sokhcn.angiang.gov.vn/wps/portal/)
Trân trọng,
   UBND TỈNH AN GIANG
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1416/TB-SKHCN
An Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020-2021

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang quy định quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang,

Nhằm hỗ trợ các Đơn vị cơ sở triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giải quyết yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị, thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức KH&CN đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020-2021.

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020-2021 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ An Giang trước ngày 31/3/2020, gồm có:

-   Bảng tổng hợp Danh mục nhiệm vụ được Hội đồng thông qua.

-   Biên bản họp Hội đồng xác định danh mục nhiệm vụ.

-   Phiếu đề xuất của từng nhiệm vụ.

Để thuận tiện cho Hội đồng KH&CN tỉnh xem xét, quyết định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Bộ phận phụ trách KH&CN cơ sở điền đầy đủ các nội dung trong Bảng tổng hợp danh mục nhiệm vụ; đồng thời gửi Bảng tổng hợp danh mục nhiệm vụ (file word) qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 02963.854662 (gặp Trọng Nhân).

 


  Tên cơ quan…………..

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2020-2021    

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SKHCN ngày 13/12/2019)

  1. 1.Tên nhiệm vụ:
  2. 2.Tính cấp thiết của nhiệm vụ:
  3. 3.Mục tiêu của nhiệm vụ:
  4. 4.Nội dung thực hiện:
  5. 5.Nơi ứng dụng kết quả nhiệm vụ:
  6. 6.Kinh phí để thực hiện nhiệm vụ:

Tổng số:………………..trong đó:

-   Kinh phí của đơn vị:……………

-   Kinh phí từ Ngân sách Sự nghiệp khoa học:…………………..

  1. 7.Địa chỉ liên lạc, điện thoại – fax và email

   ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI

              Họ, tên và chữ ký

(Đóng dấu đối với trường hợp đề xuất của đơn vị)


Tên cơ quan:

BẢNG TỔNG HỢP

DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2020-2021

(Kèm theo Thông báo số      /TB-SKHCN ngày 13/12/2019)

TT

Tên nhiệm vụ KH&CN

Tính cấp thiết của nhiệm vụ

Mục tiêu của nhiệm vụ

Nội dung của nhiệm vụ

Địa chỉ ứng dụng kết quả nhiệm vụ

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ

Ghi chú

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

6

             

7

             

8

             

9

             

10

             

11

             

12

             

13

             

                                                                                                                    THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

                                                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)