Phòng Quản lý Khoa học và Họp tác quốc tế kính chuyển đến quý Thầy Cô thơ mời v/v viết bài tham luận Hội nghị "TPP, AEC và những vấn đề đặt ra đặt ra đối với Việt Nam trong hội nhập quốc tế" do Trường Đại học Ngoại thương tổ chức.

Hội thảo dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm 2017 tại Cơ sở II - TP. Hồ Chí Minh.

Hạn đăng ký bài viết, tóm tắt, đề cương: ngày 14/10/2016

Thông báo kết quả xét chọn bài viết: 31/10/2016

Nhận bài viết đầy đủ: 20/01/2017

Kỷ yếu Hội thảo có chỉ số ISBN.

Mục đích, chủ đề, hình thức bài viết, địa chỉ nộp bài,... có tại thơ mời đính kèm.

Kính nhờ quý Thầy Cô triển khai cho cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong đơn vị nếu có nhu cầu tham gia viết bài gởi hội thảo nêu trên.

Kính thông báo