Phòng QLKH & HTQT xin thông báo về việc viết bài tham gia hội thảo quốc tế về kinh tế lượng năm 2018 do Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức

Ngày tổ chức hội thảo: 15-16/01/2018.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.