TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng QLKH & HTQT

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn

Hội thảo khoa học “Công nghệ số trong khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai theo hướng bền vững”

THÔNG TIN HỘI THẢO KHOA HỌC “CÔNG NGHỆ SỐ TRONG KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG”

1. THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI THẢO

- Các nhà quản lý thuộc các lĩnh vực liên quan.

- Giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên sau đại học, sinh viên trong và ngoài Đại học Cần Thơ.

- Cựu sinh viên.

- Chi hội Khoa học đất & Quản lý Đất đai vùng ĐBSCL.

2. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- Hội thảo toàn thể: Các báo cáo mời và thảo luận chung.

- Báo cáo tại các tiểu ban: Các báo cáo tham luận (oral) và treo bảng (poster).

- Triển lãm về những hoạt động nghiên cứu trong trong thời gian qua.

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng việt

3. CÁC LĨNH VỰC

* Quản lý đất đai, Chính sách đất đai                                 

* Quy hoạch sử dụng đất đai                                                 * Công nghệ thông tin trong Quản lý tài nguyên đất đai

* Quản lý môi trường tài nguyên và khoáng sản             * Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

* GIS – Viễn thám, công nghệ UAV.                                     * Tiềm năng đất đai trong phát triển

* Đo đạc đất đai                                                                        * Quản lý suy thoái đất đai, phân bón và môi trường Đất

4. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA

Bài tóm lược hội thảo gửi về: Email: lrconference@ctu.edu.vn. Trang web: http://conference.ctu.edu.vn

Ban tổ chức sẽ chọn các bài báo tiêu biểu để báo cáo tại Hội thảo. Các báo cáo toàn văn phản biện được chấp nhận sẽ đăng trên Tạp chí Khoa Học Đất, ISSN: 2525-2216.

Chi tiết Chương trình Hội thảo: Tại đây

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông