TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng QLKH & HTQT

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn

Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình của Trường Đại học Tây Đô (Theo quyết định 484/QĐ-ĐHTĐ ngày 15/6/2023)

BIỂU MẪU BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

1. Phụ lục 1: Mẫu bìa giáo trình: Tải về

2. Phụ lục 2: Đăng ký biên soạn giáo trình: Tải về

3. Phụ lục 3: Mẫu đề cương chi tiết biên soạn giáo trình: Tải về

4. Phụ lục 4: Mẫu danh mục đăng ký biên soạn giáo trình (Tổng hợp) : Tải về

5. Phụ lục 5: Mẫu đơn đề nghị thành lập hội đồng thẩm đinh giáo trình: Tải về

PHÒNG QLKH&HTQT

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông