TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng QLKH & HTQT

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn

Quy định tổ chức Biên soạn Giáo trình tại Trường Đại học Tây Đô

Quy định tổ chức Biên soạn Giáo trình tại Trường Đại học Tây Đô (Theo quyết định 598/QĐ-ĐHTĐ ngày 09/11/2015). 

Xem quy định biên soạn giáo trình tại đây

 

BIỂU MẪU BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

1. Đăng ký biên soạn giáo trình: Tải về

2. Mẫu đề cương chi tiết biên soạn giáo trình: Tải về

3. Mẫu danh mục đăng ký biên soạn giáo trình (Tổng hợp) : Tải về

4. Mẫu đơn đề nghị thành lập hội đồng nghiệm thu giáo trình: Tải về

 

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông