TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng QLKH & HTQT

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn

Danh mục các Tạp chí khoa học được tính điểm

- Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023: (Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN ngày 05/7/2023)

- Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022: (Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN ngày 06/7/2022)

- Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021: (Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 08/11/2021)

- Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020: (Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN ngày 30/6/2020)

- Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2019: (Quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10/7/2019)

 

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông