TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng QLKH & HTQT

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn

Thông báo đăng ký và tố chức báo cáo Seminar cấp Khoa/Bộ môn năm học 2023-2024

Truy cập hướng dẫn và đăng ký : tại đây

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông