TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng QLKH & HTQT

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn

Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Tây Đô

1. Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Người học tại Trường Đại học Tây Đô (Theo quyết định 737/QĐ-ĐHTĐ ngày 31/12/2021). Xem quy định tại đây

2. Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Cán bộ, giảng viên tại Trường Đại học Tây Đô (Theo quyết định 731/QĐ-ĐHTĐ ngày 31/12/2021). Xem quy định tại đây

 

BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

1. Thuyết minh đề tài: Tải về

2. Mẫu báo cáo tiến độ: Tải về

3. Giấy gia hạn đề tài cấp Trường: Tải về

4. Mẫu đơn xin không thực hiện đề tài NCKH: Tải về

5. Mẫu đơn xin báo cáo nghiệm thu đề tài NCKH: Tải về

6. Mẫu báo cáo tổng kết: Tải về

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông