TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn (Phòng QLKH&HTQT) tapchikhoahoc@tdu.edu.vn (Tạp chí khoa học)

Tra cứu các Tạp chí khoa học uy tín

Tra cứu danh mục Tạp chí khoa học trong nước thuộc danh mục GSNN

- Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023: (Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN ngày 05/7/2023)

- Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022: (Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN ngày 06/7/2022)

- Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021: (Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 08/11/2021)

- Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020: (Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN ngày 30/6/2020)

- Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2019: (Quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10/7/2019)

Tra cứu danh mục Tạp chí khoa học Quốc tế thuộc danh mục WoS/Scopus

- Các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI: Truy cập đường link: http://mjl.clarivate.com/ 

- Các tạp chí khoa học thuộc danh mục Scopus: https://www.scopus.com/sources hoặc Truy cập qua trang scimagojr.com

- Các tạp chí khoa học thuộc danh mục ABDC: Truy cập đường link: https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-quality-list/ 

Kiểm tra độ tin cậy của Tạp chí: https://nafosted.gov.vn/trao-doi-voi-cac-hoi-dong-khoa-hoc-nganh-nham-nang-cao-chat-luong-cong-bo-cua-cac-de-tai-nghien-cuu-co-ban-do-quy-tai-tro/
 

logo

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: Trường Đại học Tây Đô, số 68, Trần Chiên, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Cần Thơ

Điện thoại: 0907 26 1080 (ThS. NCS. Võ Văn Sĩ - Phó Trưởng phòng)

Website: sid.tdu.edu.vn

Email: qlkh.htqt@tdu.edu.vn (Phòng QLKH&HTQT) tapchikhoahoc@tdu.edu.vn (Tạp chí khoa học)

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông