TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn (Phòng QLKH&HTQT) tapchikhoahoc@tdu.edu.vn (Tạp chí khoa học)

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

1. Vị trí

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (QLKH & HTQT) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Đô, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu và Hội đồng quản trị nhà Trường. 

2. Chức năng

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về quản lý và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học trong Trường. Tham mưu và là đầu mối điều phối các hoạt động đối ngoại của trường và các đơn vị trong trường về đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

- Phòng QLKH & HTQT là đầu mối liên hệ để áp dụng các kết quả NCKH vào thực tế, CGCN, tạo doanh thu.

3. Nhiệm vụ của Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

3.1. Nhiệm vụ quản lý khoa học

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và tổng hợp báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường. Đầu mối xúc tiến các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học.

- Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong Trường.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các buổi seminar, hội thảo khoa học. 

- Quản lý và phát triển Tạp chí khoa học của Trường. 

- Tham gia Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường.

- Quản lý công tác nghiệm thu, thẩm định giáo trình, sách, xuất bản phẩm, phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Tham mưu cho HĐQT và Ban Giám hiệu về tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, phối hợp bổ sung chỉnh sửa quy định về trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học.

3.2. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến tham quan và làm việc.

- Chuẩn bị, tổ chức và tham gia các buổi làm việc của Ban Giám hiệu với các đoàn khách nước ngoài.

- Phối hợp tổ chức các hội thảo quốc tế về nghiên cứu khoa học và đào tạo.

- Tham gia xây dựng và quản lý các dự án quốc tế, các chương trình liên kết đào tạo. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý tình nguyện viên và sinh viên quốc tế đến làm việc tại trường.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động hợp tác quốc tế của trường cho Ban Giám hiệu và các cơ quan có liên quan.

(Trích Quyết định số 979/QĐ-ĐHTĐ ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô về việc ban hay Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng QLKH&HTQT)

logo

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: Trường Đại học Tây Đô, số 68, Trần Chiên, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Cần Thơ

Điện thoại: 0907 26 1080 (ThS. NCS. Võ Văn Sĩ - Phó Trưởng phòng)

Website: sid.tdu.edu.vn

Email: qlkh.htqt@tdu.edu.vn (Phòng QLKH&HTQT) tapchikhoahoc@tdu.edu.vn (Tạp chí khoa học)

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông